Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 164/27.04.2010
privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2010, in cadrul contractului de asociere cu Clubul Sportiv Elba Timișoara, aprobat prin HCL nr. 116/2007 si modificarea si completarea acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-002560/02.04.2010 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și problemele minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2010-002560/03.02.2010 a Clubului Sportiv Elba Timisoara.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.11/ 2007- privind asocierea dintre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Clubul Sportiv Elba Timisoara;
Avind in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.116/2007- privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv Elba Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 142/2009 privind completarea si modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.116/2007 si a Contractului de asociere incheiat intre Municipiul Timișoara și echipa Baschet Club Municipal Elba Timisoara si aprobarea contributiei Municipiului Timisoara pentru anul 2009, pentru sprijinirea activitatii sportive a echipei;
Avand in vedere procesele verbale nr. SC2010-2807/10.02.2010 si nr. SC 2010-6166/17.03.2010 ale Comisiei de evaluare a performanțelor sportive ale cluburilor asociate cu Consiliul Local, constituite în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 516/25.11.2008;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000, a educației fizice și sportului, modificata;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;
Având in vedere Hotărârea de Guvern nr.1447/2007- privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. b) si e), alin. (6) lit. a), pct. 6 alin.(7) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aproba contributia financiara a Municipiului Timisoara, pentru anul 2010, in cadrul contractului de asociere incheiat cu Clubul Sportiv Elba Timisoara si aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.116/2007, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.142/2009, in suma de 600.000 lei de la bugetul local, cap.67.02. "Cultura, recreere si religie" (67.02.05. "Servicii recreative si sportive").
(2) Contributia financiara se efectueaza pentru calendarul competitional al echipei Baschet Club Municipal Elba, returul editiei 2009-2010 si turul editiei 2010- 2011.
Derularea contractului privind plata contributiei va fi realizata in 2 etape, cu plati in transe, astfel ca pana la finele editiei 2009-2010 a calendarului competitional, pana la data de 30.06.2010, in functie de resursele bugetare disponibile, se va acorda o suma in cuantum de maxim 50% din valoarea anuala a contributiei financiare. Suma acordata este corespunzatoare bugetului necesar acoperirii cheltuielilor din aceasta prima etapa.

Art. 2: (1) Clubul Sportiv Elba Timisoara, are obligatia realizarii in anul 2010 a urmatoarelor obiective de performanta sportiva:
a) pentru editia 2009- 2010:
- calificarea in play-offul campionatului Diviziei Nationale ( locurile 1-8);
- calificarea in turneul final four al Cupei Romaniei (locurile 1-4);
b) pentru turul editiei 2010-2011:
- ocuparea unui loc in clasament care sa permita echipei in retur calificarea in play-offul campionatului Diviziei Nationale (locurile 1-8);
- in Cupa Romaniei calificarea in fazele superioare, care au finalitate in anul urmator.

Art. 3: (1) La sfarsitul primei etape, Directia Comunicare in baza informarii primite de la clubul sportiv, va intocmi Raportul de evaluare privind realizarea obiectivelor sportive pentru editia 2009-2010, pe care il va inainta Comisiei de evaluare si analiza a contractelor de asociere, numita prin Hotărârea Consiliului Local nr. 516/2008.
(2) Neindeplinirea obiectivelor de performanta sportiva cuprinse la art.2. pct. a), duce la incetarea de drept a contractului de asociere si restituirea sumelor acordate cu titlu de contributie din partea Municipiului Timisoara, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate, conform art.1alin.(2). Dovada cheltuirii acestor sume in scopurile mai sus mentionate, se va face cu acte justificative puse la dispozitia Municipiului Timisoara.

Art. 4: (1) Activitatea financiara a Clubului Sportiv Elba Timisoara , cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de la bugetul local, va fi controlata de catre o comisie care va fi numita prin Dispozitie a Primarului Municipiului Timisoara.
(2) In acest sens, Clubul Sportiv Elba Timisoara va pune la dispozitia Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate de la bugetul local, in baza prezentului contract de asociere. Bugetul de cheltuieli al clubului va fi detaliat pe capitole de cheltuieli. Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarul competitional al echipei de baschet se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.
(3) Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primariei Timisoara va audita modul de derulare al contractului in conformitate cu legislatia specifica activitatii de audit public intern, clubul sportiv punand la dispozitie intreaga documentatie solicitata.

Art. 5: Municipiul Timisoara nu preia si nu răspunde în nici un fel de eventuale debite sau obligații financiare sau de altă natură ale CS Elba, contracte încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6: Se aproba modificarea si completarea contractului de asociere incheiat intre Municipiul Timisoara si Clubul Sportiv Elba Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.116/2007, conform actului aditional, care face parte integranta din prezenta hotarire.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Comunicare, Direcția Economică, Direcția Patrimoniu și Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 8: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Judetul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitara ;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Urbanism ;
- Directiei de Mediu ;
- Directiei Comunicare ;
- Directiei Dezvoltare ;
- Directiei Drumuri si Transporturi ;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Clubului Sportiv Elba Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara