Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 504/24.10.2018
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 480/08.10.2018 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara și inaintarea catre Guvernul României a propunerii privind completarea Anexei la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 849/2009 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 24535/19.10.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 24535/19.10.2018, întocmit de către Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din 19.10.2018- Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-24535/19.10.2018;
Având în vedere Avizul nr. SC2018 - 24535/19.10.2018, al Direcției Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț, regii autonome si societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităților si Comisiei pentru cultura, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 480/08.10.2018 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara și inaintarea catre Guvernul României a propunerii privind completarea Anexei la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 849/2009 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 849/22.07.2009 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 și a Hotărârii Guvernului nr. 1016/2005 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor din județul Timiș;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 - privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara, modificată și completată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 480/08.10.2018, după cum urmează:
a) Titlul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 480/08.10.2018 se modifică și va avea următorul conținut: ,,privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara, secțiunea II Bunuri mobile și inaintarea catre Guvernul României a propunerii privind completarea Anexei II la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș, cu completările și modificarile ulterioare".
b) Se modifică art. 1, astfel: ,,(1) Se aprobă însușirea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Timișoara, conform Anexei la prezenta hotărâre".
c) Se completează art.1 cu un nou alineat, alineatul (2), care va avea următorul conținut: "(2) Bunurile mobile prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre se declară ca fiind de uz și de interes public local".
d) Se completează art.1 cu un nou alineat, alineatul (2), care va avea următorul conținut: ,,(3) Se aprobă înaintarea către Guvernul României a HCL 480/2018, cu modificările și completările ulterioare".

Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 480/08.10.2018 rămân nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site -ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Edilitare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Poliției Locale;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Consiliului Județean Timiș;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara