Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Hotararea Consiliului Local 18/18.01.2019
privind aprobarea Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale în vederea pregătirii și implementării în comun a proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -autobuze electrice"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

PROIECT: "Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice"
Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile;
Prioritatea de Investitii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare;
Obiectiv specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
Apelul de proiecte dedicat cererilor de finanțare depuse în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca lider de parteneriat;
Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-1273/ 17.01.2019, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-1273/17.01.2019, întocmit de către Direcția Edilitară;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-1273/17.01.2019;
Având în vedere Avizul Direcției Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019- 1273/17.01.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț, regii autonome si societăți comerciale si Comisiei pentru cultura, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere adresa nr. 6075/16.01.2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
Având în vedere prevederile OUG nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit (e) și alin. 7 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Acordul de parteneriat (forma finală) încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ca lider de parteneriat și UAT Municipiul Timișoara, partener, în vederea pregătirii și implementării în comun a proiectului "Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice", conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale (forma finală), încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, lider de parteneriat și UAT Municipiul Timișoara, în vederea realizării în comun a achiziției de mijloace de transport public - autobuze electrice, și stații de reîncărcare a autobuzelor electrice în cadrul proiectului "Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice", conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: La data intrarii in vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 478/08.10.2018 se abrogă.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Timișoara și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - II Vest;
- Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Poliția Locală;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara