Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 168/10.05.2011
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 302/29.07.2010 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timișoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăvița - Incubator de afaceri" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: „Poli de creștere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 8727/28.04.2011 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere", din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al comunei Dumbrăvița nr. 40/31.05.2010 privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara";
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 241/29.06.2010 privind aprobarea colaborării Municipiului Timișoara cu comuna Dumbrăvița pentru realizarea în parteneriat a proiectului "Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăvița - Incubator de afaceri" și depunerii acestui proiect spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Dumbrăvița nr. 45/10.06.2010 privind aprobarea colaborării comunei Dumbrăvița cu Municipiul Timișoara pentru realizarea în parteneriat a proiectului "Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăvița - Incubator de afaceri" și depunerii acestui proiect spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 302/29.07.2010 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timișoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului "Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăvița - Incubator de afaceri" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere";
În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 3296/07.11.2008 și Ordinul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului) nr. 1.294 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere" din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;
Având în vedere Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2286/2009 pentru prefinanțarea acordată beneficiarilor de proiecte finanțate din instrumente structurale, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 (publicat în Monitorul Oficial nr. 485/14.07.2009);
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerul Finanțelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
Având în vedere Ordinul nr. 287 din 6 martie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului) privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea și dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operațional regional 2007-2013;
În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă înlocuirea Anexei 1 din Hotărârea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 302/29.07.2010, în ceea ce privește Indicatorii tehnico-economici, cu Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 302/29.07.2010, articol care va avea următorul conținut:
"Art. 3: (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 4.840.672,15 lei (T.V.A. inclusă).
(2) Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Timișoara la cofinanțarea proiectului din bugetul local cu suma de 1.067.483, 42 lei, alcătuită din:
a) contribuția Municipiului Timișoara la cheltuieli eligibile reprezentând cota parte ce revine Municipiului Timișoara pentru cofinanțarea cheltuielilor eligibile, în sumă de 888.136,96 lei;
b) contribuția Municipiului Timișoara reprezentând cota parte la cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 179.346,46 lei.

Art. 3: Se aprobă introducerea unui nou articol, după articolul 3, care va avea următorul conținut:
"Art. 31: (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 908.784,17 lei, alcătuită din:
a)  din T.V.A. aferent proiectului în sumă de 464.715,69 lei;
b) avansul necesar implementării optime a proiectului, în sumă de 444.068,48 lei.
(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum și avansul necesar implementării optime a proiectului se vor recupera conform legislației în vigoare".

Art. 4: Acordul de parteneriat semnat între Municipiul Timișoara și Comuna Dumbrăvița, respectiv Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 302/29.07.2010, se va modifica în consecință.

Art. 5: Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 302/29.07.2010 rămân nemodificate.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Poliția Locală;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control Intern;
- Comunei Dumbrăvița;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara