Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 422/30.11.2010
privind deschiderea procedurii de stingere a obligațiilor fiscale ale S.C. PARK MODOȘ S.R.L. prin dare în plată și numirea comisiei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. IF2010-011300/19.11.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În temeiul prevederilor art. 175 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se deschide procedura de stingere a obligațiilor fiscale restante față de bugetul local, ale S.C. PARK MODOȘ S.R.L., cu sediul în Timișoara, Ferma Podul Modoș, constând în impozit clădiri (debit-8.945,00 lei), impozit teren (debit: intravilan-9.176,00 lei, extravilan-499,00 lei) și impozit asupra mijloacelor de transport (debit-5.733,00 lei), precum și a accesoriilor aferente, (calculate până la data întocmirii procesului-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a Municipiului Timișoara a bunului imobil supus executării silite), prin darea în plată a suprafeței de teren de 651 mp, situată în Timișoara, zona Podul Modos, înregistrat în registrul agricol 2007/2011, tipul III, vol. 01, poziția nr. 012, deținut în baza contract de vânzare-cumpărare, înscris în CF nr. 415145, nr. top. 25911; 25909/3/5.

Art. 2: Se aprobă constituirea, prin dispoziția Primarului Municipiului Timișoara, a unei comisii competente să decidă asupra stingerii obligațiilor fiscale restante față de bugetul local, ale S.C. PARK MODOȘ S.R.L., prin dare în plată, potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, având următoarele atribuții:
a) analizarea cererii debitorului privind stingerea creanțelor fiscale prin dare în plată;
b) analizarea solicitării de preluare în administrare a bunurilor oferite de către debitor, pentru stingerea obligațiilor sale fiscale, prin dare în plată, formulată de instituția competentă;
c) întocmirea proiectului de hotărâre privind obținerea acordului consiliului local cu privire la stingerea obligațiilor fiscale prin dare în plată;
d) emiterea deciziei privind modul de soluționare a cererii privind stingerea creanțelor fiscale prin dare în plată;
e) dispune organului fiscal competent încheierea procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil și stingerea creanțelor fiscale, în cazul admiterii cererii;
f) soluționarea contestațiilor formulate împotriva deciziei emise în soluționarea cererii privind stingerea obligațiilor fiscale prin dare în plată.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- S.C. PARK MODOS S.R.L.;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara