Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 610/16.11.2018
privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pentru anul 2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 14531/12.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14532/12.11.2018 și raportul economic nr. 14533/12.11.2018 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14533/12.11.2018 al Serviciului Contabilitate Buget Finanțe din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul juridic Anexă la raportul de specialitate nr. 14532/12.11.2018 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pentru anul 2019;
Având în vedere Avizul juridic din data de 12.11.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 14532/12.11.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, ale H.G. nr. 1153/2001 pentru apobarea Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 și ale H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;
Având în vedere amendamentele formulate de domnul consilier Imre Farkas, în ședința în plen din data de 16.11.2018;
Având în vedere Procesul - verbal al ședinței in plen a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 16.11.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1 : Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, care pot primi subvenții de la bugetul local pentru anul 2019, în următoarea componență:
- Farkas Imre - Viceprimar al Municipiului Timișoara delegat cu atribuții în domeniul asistenței sociale
- Consilier local - Luminița Țundrea
- Consilier local - Barabas Lorenzo Flavius
- Rodica Surducan - Director General Adjunct al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara
- Codruța Darida
- Valentina Litră
- Angela Ciupa-Rad
- Mihaela Buzilă-Petrescu
- Roxana Boncea
- Carmen Nobel
- Sara Tătaru
- Eugen Dabaca
- Adriana Jurchelea
- Sorin Radu
- Aurica Mitre
- Anca Găină - Secretar

Art. 2: Se aprobă contribuția financiară din venituri proprii de minim 10% (în bani) pentru organizațiile, fundațiile și cultele care primesc subvenție din bugetul local, cu excepția centrelor de zi pentru persoane adulte cu dizabilități caz în care contribuția va fi de minim 5% în bani și minim 5% în natură.

Art. 3: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se aprobă Grila de evaluare și Criteriile de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Se aprobă liniile prioritare pentru subvenționarea din bugetul local în anul 2019, a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Se aprobă Categoriile de cheltuieli pentru fiecare tip de serviciu social, conform Anexei nr. 4.

Art. 7: Se aprobă Serviciile complementare subvenționate din bugetul local, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială, pe anul 2019, conform Anexei nr. 5.

Art. 8: Se aprobă Criteriile de departajare a unităților de asistență socială cu același punctaj, conform Anexei nr. 6.

Art. 9: Se aprobă Modelul cererii de solicitare a subvenției în temeiul Legii nr. 34/1998, conform Anexei nr. 7.

Art.10: La data încheierii convențiilor pentru acordarea subvențiilor pentru anul 2018 în temeiul Legii nr. 34/1998, încetează de drept toate convențiile încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr 31/25.01.2017 prin care s-a aprobat lista asociațiilor și fundațiilor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2019, în baza Legii nr. 34/1998.

Art.11: Subvențiile prevăzute în prezenta hotărâre se acordă în completarea resurselor financiare destinate de către asociație sau fundație pentru a fi cheltuite în scopul acordării serviciilor de asistență socială și vor fi utilizate în exclusivitate pentru aceste servicii.

Art.12: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisia pentru evaluarea și selectionarea asociațiilor si fundatiilor, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Art.13: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Cladiri, Terenuri și Dotari Diverse I Est;
- Direcției Cladiri, Terenuri și Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara