Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 256/20.12.2016
privind aprobarea finanțării de la bugetul local al Municipiului Timisoara a programului "Gala Sportului Timișorean’’, pentru nominalizările din domeniul sport și premierea celor mai bune performanțe sportive obținute în anul 2016 de către structurile/organizațiile sportive locale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-29879/07.12.2016, al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și problemele minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Ținând seama de informările transmise de structurile/ organizațiile sportive privind rezultatele sportive obținute în anul 2016 și de topurile sportive elaborate de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș;
În conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) si art. 18 indice 1 lit.c) din Legea nr. 69/2000, a educației fizice și sportului, modificată;
Având ca referință prevederile HG nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, completată cu HG nr.720/2016;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2) lit.b) si e), alin (4) lit. a), alin.(6) lit. a) pct.3,4,5 si 6 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alocarea sumei de 400.000 lei, din bugetul local pe anul 2016 conform Hotărârii Consiliului Local nr.5/02.02.2016, cap.67.02 "Cultura, recreere si religie", respectiv subcapitolul 67.02.05.01 "Servicii recreative si sportive - Sport", în vederea finanțării programului "Gala Sportului Timișorean’’, pentru nominalizările din domeniul sport și premierea celor mai bune performanțe sportive obținute în anul 2016 de către structurile/organizațiile sportive locale.

Art.2: Suma aprobata va fi utilizată pentru acoperirea categoriilor de cheltuieli necesare, în organizarea și desfășurarea Galei Sportului: premii în bani pentru sportivi, antrenori, specialiști din staff-ul tehnic la echipe jocuri sportive, la discipline individuale olimpice si neolimpice; premii în bani pentru nominalizări speciale privind activitatea sportivă; cheltuieli materiale pentru trofee, plachete, diplome; cheltuieli pentru organizare si desfasurare eveniment: pentru momente artistice, servicii de logistica, pavoazare locatie; alte cheltuieli necesare si neprevazute.
Art.3:(1) Distribuirea sumei totale aprobate pentru finantarea Galei Sportului, pe categorii de cheltuieli și privind premiile acordate pe secțiunile Galei, va fi cuprinsă într-un referat, aprobat de ordonatorul principal de credite.
(2) Justificarea și decontarea tuturor cheltuielilor din programul Gala Sportului Timisorean, se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii;
(3) Plata premiilor în bani se va efectua, după caz, în numerar și prin virament bancar către structurile/organizatiile sportive, care au sportivi, antrenori, tehnicieni nominalizati în cadrul secțiunilor Galei.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Sport-Cultură și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotarâre se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcției Economice;
- Biroul Sport-Cultură;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Sef;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Clădiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara