Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 375/11.10.2005
Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în municipiul Timișoara pentru anul 2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr.SC2005 - 16949/03.10.2005 precum și Referatul nr.SC2005 - 15217/01.09.2005 ale Primarului Municipiului Timișoara - Domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii , prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ,sănătate , protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara ;
Luand in considerare prevederile art. 16 lit. (b) și art.26 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată de Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare ;
In baza prevederilor art. 253 alin. (2) si (6), art. 255 alin. (2), art. 260 alin.(2), art. 265 alin. (2), art. 267 alin. (1), (4),( 7),( 11), (12),(13),art. 268 alin. (1), (2), (3), (4), art. 270 alin. (4), art. 271 alin. (2) lit. a si b, alin. (5), art. 275 alin.( 2), art. 278 alin. (1), art. 279 alin.( 2) si (3), art. 282 alin. (1) si (2), art. 283 alin. (1),( 2), (3), art. 286 alin. (1) si (3), art. 287, art.288, art. 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificată,
Avand in vedere prevederile pct. 53 alin. (1), pct. 54, pct. 72 alin. (3), pct. 91, pct. 146, pct. 155 alin. (1) lit. c, pct. 156 alin.( 2), pct. 158 alin. (3) si (4), pct. 169, pct. 185 alin. (1), pct. 188 alin.( 1) lit.a, pct. 192, pct. 222, pct. 224 alin. (1) si( 2), pct. 255 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, modificată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, modificată,
Avand in vedere prevederile art. 38 alin. 2 lit. (d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată ;
In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, modificată ;


HOTARASTE

Art. 1: Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2006, după cum urmează :
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Anexa nr. 1 care cuprinde impozitele si taxele locale pentru anul 2006
b) cota de impozitare care se aplică valorii de inventar a clădirii la calcularea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice, prevazuta la art. 253 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată, se stabileste la 1%;
c) cota impozitului pe clădiri în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință, prevazuta la art. 253 alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată, se stabileste la 10%;
d) cota taxei pentru servicii de reclamă și publicitate, prevazuta la art. 270 alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileste la 3%;
e) cota taxei hoteliere prevazuta la art. 279 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileste la 0,5 %, fiind aplicata la tariful de cazare practicat de unitatile de profil.
Art.2: Bonificatia prevazuta la art. 255 alin.2, art. 260 alin. 2, art. 265 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileste dupa cum urmeaza:
a) in cazul impozitului pe cladire la 10%;
b) in cazul impozitului pe teren la 10%;
c) in cazul taxei asupra mijloacelor de transport la 10%;
Art. 3: Majorarea anuala prevazuta la art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată, se stabileste dupa cum urmeaza:
a) in cazul impozitului pe cladire datorat de catre persoanele fizice pentru locuinta de domiciliu, se aplica majorarea in cota de 13,23% ;
b) pentru anul fiscal 2006, în cazul impozitului pe clădire stabilit în condițiile art.1 literele "b" și "c", datorat de către contribuabilii persoane juridice, se menține creșterea de 20% prevăzută pentru anul fiscal 2005.
In cazul impozitelor si taxelor locale stabilite in sume fixe, majorarea anuala prevazută la alin. 1 este inclusa in nivelurile acestora prevăzute in Anexa nr. 1.

Art. 4 . (1) Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, in conditiile prezentei hotarari, au obligatia sa depuna o declaratie anuala la compartimentul de specialitate al consiliului local, pana la data de 31 ianuarie 2006, sub sanctiunile prevazute de lege.
(2) Pentru panourile, afișajele sau structurile de afișaj amplasate în cursul anului, declarația de impunere se depune la compartimentul de specialitate în termen de 30 de zile de la data instalării acestora.

Art.5: Procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevazute la art. 286 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată, este prevazuta in Anexa nr. 2.

Art. 6: Procedura, criteriile si conditiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe cladire datorat de catre persoanele fizice pentru locuinta de domiciliu, prevazute la art. 286 alin.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată, sunt reglementate in Anexa nr. 3.

Art. 7: Taxele speciale instituite prin prezenta hotarare si cuantumul acestora sunt prevazute in Anexa nr. 4.

Art. 8 : Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 9 : Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu anul fiscal 2006.

Art.10: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.109/2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în municipiul Timișoara pentru anul 2005, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 151/2004.

Art.11: Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Economica, Directia Urbanism, Directia Patrimoniu si Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.12: Art. Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ȚOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara