Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 101/20.09.2016
privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pentru anul 2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.4416/06.09.2016 al Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara, aprobat de Primarul Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ,sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, ale H.G. nr. 1153/2001 pentru apobarea Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, modificată și completată de H.G. nr. 942/2005 și H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 584/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorul serviciilor, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, care pot primi subvenții de la bugetul local pentru anul 2017, în următoarea componență:
- Farkas Imre - Viceprimar al Municipiului Timișoara, delegat cu atribuții în domeniul asistenței sociale;
- Luminița Țundrea - consilier local;
- Adelina - Larissa Tîrziu - consilier local;
- Gabriela-Cristina Curuț - Director executiv adjunct, Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara;
- Mihaela Buzilă-Petrescu - Șef serviciu, Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei Timișoara;
- Daniela Lung - Șef serviciu, Serviciul pentru Protecția persoanelor cu Handicap Timișoara;
- Gabriela Rămneanțu - Șef serviciu, Serviciul Buget Finanțe Contabilitate al Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara;
- Florica Angela Ciupa-Rad - inspector principal, Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara;
- Esztero Emese - Asistent social, Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara;
- Monica-Sorina Muthi - inspector superior, Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara, secretar.

Art. 2: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă Grila de evaluare și Criteriile de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se aprobă liniile prioritare pentru subvenționarea din bugetul local în anul 2017, a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Se aprobă lista serviciilor complementare subvenționate de la bugetul local și modalitatea de subvenționare a acestora , conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6: La data încheierii convențiilor pentru acordarea subvențiilor pentru anul 2017 în temeiul Legii nr. 34/1998, încetează de drept toate convențiile încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 40/ 02.02.2016 privind aprobarea listei asociațiilor și fundațiilor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998.

Art. 7: Subvențiile prevăzute în prezenta hotărâre se acordă în completarea resurselor financiare destinate de către asociație sau fundație pentru a fi cheltuite în scopul acordării serviciilor de asistență socială și vor fi utilizate în exclusivitate pentru aceste servicii.

Art. 8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisia pentru evaluarea și selectionarea asociațiilor si fundatiilor, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara, Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei Timișoara și Serviciul pentru Protecția persoanelor cu Handicap Timișoara.

Art. 9: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și QAntifraudă al Primarului;
- Direcției de Asistență Socială Comunitară;
- Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei Timișoara;
- Serviciul pentru Protecția persoanelor cu Handicap Timișoara;
- Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timișoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara