Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri Europarlamentare și Referendum națiional 26 mai 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 177/11.04.2019
privind aprobarea participării Municipiului Timișoara la Proiectul „PadovaFIT Expanded" - „Expanding PadovaFIT! Home Solutions" ID 847143, finanțat în cadrul Programului Horizon 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara, Domnul Nicolae Robu, cu nr.SC2019-8116/02.04.2019;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 8201/03.04.2019 al Direcției de Mediu - Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecție și Ameliorare Mediu;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.04.2019 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2019 - 8201/03.04.2019;
Având în vedere Notificarea Comisiei Europene din data de 26.03.2019, înregistrată la Direcția de Mediu cu nr.CDM2019-185/02.04.2014 prin care s-a comunicat faptul că s-a demarat sesiunea de pregătire a datelor pentru acordul de finanțare.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoatra nr.550/11.11.2014 privind reconfirmarea adeziunii Municipiului Timișoara la Convenția Primarilor (Covenant of Mayors) și aprobarea Planului de Acțiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Timițoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.534/24.10.2018 privind aprobarea adeziunii Municipiului Timișoara la Convenția Primarilor pentru Energie și Climă (Covenant of Mayors for Climate and Energy);
Având în vedere prevederile Legii nr.500/2002, a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/29.06.2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit. (b) și (e), alin. 4 litera (a) și alin. 7 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 lit. (a) și (d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Municipiului Timișoara ca partener al Proiectului "PadovaFIT Expanded", "Expanding PadovaFIT! Home Solutions", ID 847143, finanțat în cadrul Programului Horizon 2020.

Art.2: Se aprobă finanțarea din bugetul local al Municipiului Timișoara a cheltuielilor aferente implementării Proiectului "Expanding PadovaFIT! Home Solutions", acronim "PadovaFIT, Expanded", ID 847143, finanțat în cadrul Programului Horizon 2020, și avansarea din bugetul local al Municipiului Timișoara a sumelor necesare pentru implementarea activităților proiectului, în valoare totală eligibilă de 135.500 EUR pentru Municipiul Timișoara în calitate de partener de proiect, precum și acoperirea din bugetul local a eventualelor cheltuieli neeligibile sau conexe care pot apărea pe parcursul implementării proiectului, urmând ca sumele avansate să fie recuperate după încheierea perioadelor de raportare, finalizarea tuturor controalelor și validarea cheltuielilor, potrivit cerințelor și condițiilor Programului, conform fluxurilor financiare și programului de plăți al Programului Horizon 2020.

Art.3: Se aprobă asigurarea din bugetul local a disponibilității temporare a fondurilor până când acestea sunt rambursate de program, prin asigurarea lichidității și stabilității financiare necesare implementării activităților proiectului.

Art.4: Se aprobă împuternicirea Domnului Dan - Aurel Diaconu, Viceprimarul Municipiului Timișoara, în vederea semnării tuturor documentelor Proiectului "Expanding PadovaFIT! Home Solutions", acronim "PadovaFIT, Expanded", ID 847143, finanțat în cadrul Programului Horizon 2020, semnării Contractului de finanțare, precum și a tuturor celorlalte documente ulterioare generate pe parcursul implementării proiectului.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu, și totodată se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Școli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Primăriei Municipiului Padova (Italia);
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara