Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Februarie 

Hotararea Consiliului Local 86/28.02.2012
privind aprobarea proiectului complex de investiții "Extindere rețea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara - Ghiroda)", a documentației tehnico- economice și a analizei cost - beneficiu, a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, precum și aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timișoara, în calitate de lider de proiect, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr .SC2012 - 5151/24.02.2012 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere", din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
Luând în considerare Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului) pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.14/31.03.2011;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local a comunei Ghiroda nr. 28/28.04.2010 privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara";
În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 1938/29.04.2011 și Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 1.360 din 20.04.2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Planuri integrate de dezvoltare urbană" ale axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere" din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 425/13.12.2011 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timișoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului "Extindere rețea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara - Ghiroda)", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 48/07.02.2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 425/13.12.2011 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timișoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului "Extindere rețea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara - Ghiroda)", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere";
În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin.(2), lit. e), alin.(7) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă proiectul "Extindere retea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea retelei de troleibuze Timisoara - Ghiroda)", în valoare totală de 24.625.899,01 lei (T.V.A. inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere".

Art. 2: Se aprobă documentația tehnico-economică și Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului "Extindere retea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea retelei de troleibuze Timisoara - Ghiroda)" elaborate de către S.C. INCERTRANS S.A., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuți în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă valoarea totala a proiectului în suma de 24.625.899,01 lei (inclusiv T.V.A), precum si alocarea în bugetul local a sumei de 16.845.054,26 lei, reprezentând contributia proprie a Municipiului Timisoara, suma alcatuita din:
- suma de 166.973,68 lei, reprezentând cofinantarea proprie la valoarea eligibila a proiectului (fara T.V.A);
- suma de 11.930.000,00 lei reprezentând avans executie (fara TVA);
- suma de 4.742.330,70 lei, reprezentând cofinantarea la TVA aferenta cheltuielilor eligibile;
- suma de 5.749,88 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA aferenta).

Art. 4: Se aprobă participarea în parteneriat a Municipiului Timisoara, în calitate de Lider de Proiect (Partener 1), în cadrul proiectului "Extindere rețea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara - Ghiroda)", alături de comuna Ghiroda, în calitate de Partener 2, în conformitate cu Acordul de Parteneriat prevăzut în Anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 5: La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 425/13.12.2011 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 48/07.02.2012.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Tehnice;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control Intern;
- Comunei Ghiroda;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara