Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 457/13.09.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuințe colective cu regim redus de înălțime" str. Parâng - Delinești - Albăstrelelor, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-012107/24.07.2018 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-012107/27.07.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-012107/27.07.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 27/14.07.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 30/12.07.2018;
Având în vedere Avizul Consiliului Județean Timiș - Arhitect Șef nr. 31/05.07.2018, Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 4088/07.11.2017, precum și Decizia Etapei de încadrare nr. 83 din 08.11.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă locuințe colective cu regim redus de înălțime" str. Parâng - Delinești - Albăstrelelor, Timișoara, beneficiar S.C. INCONTRO PREFABBRICATI S.A., întocmit conform Proiectului nr. 13.05/165/2017, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:
Zonă locuire colectivă / mixtă, cu regim de înălțime maxim P+2E / P+2E+M/Er (Lc)
POT max = 35 %
CUT max = 1,40
Regimul maxim de înălțime propus : P+2E / P+2E+M/Er // H cornisa = 10,50 m.
Zone verzi pe parcelă: 20 %
Accesele auto și pietonale conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2018-002824/26.04.2018.
Spații verzi amenajate minim 5,00 % conform Deciziei de încadrare nr. 83 din 08.11.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - suprafața totală de spații verzi prevăzută prin PUZ va fi amenajată și întreținută.
În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zonă locuințe colective cu regim redus de înălțime" str. Parâng - Delinești - Albăstrelelor, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și va avea o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat este înscris în CF nr. 437346, nr.cad. 437346, nr.top. 1690/b/1/a/1/202, în suprafață de 383 mp, CF nr. 437347, nr.cad. 437347, nr.top. 1690/b/1/a/1/203, în suprafață de 399 mp, CF nr. 437348, nr.cad. 437348, nr.top. 1690/b/1/a/1/204, în suprafață de 590 mp, CF nr. 437349, nr.cad. 437349, nr.top. 1690/b/1/a/1/205, în suprafață de 590 mp, CF nr. 437350, nr.cad. 437350, nr.top. 1690/b/1/a/1/206, în suprafață de 590 mp, CF nr. 437351, nr.cad. 437351, nr.top. 1690/b/1/a/1/207, în suprafață de 432 mp, CF nr. 437352, nr.cad. 437352, nr.top. 1690/b/1/a/1/208, în suprafață de 432 mp, CF nr. 437353, nr.cad. 437353, nr.top. 1690/b/1/a/1/209, în suprafață de 432 mp, CF nr. 437354, nr.cad. 437354, nr.top. 1690/b/1/a/1/210, în suprafață de 432 mp, CF nr. 437355, nr.cad. 437355, nr.top. 1690/b/1/a/1/211, în suprafață de 432 mp, CF nr. 437356, nr.cad. 437356, nr.top. 1690/b/1/a/1/212, în suprafață de 506 mp, CF nr. 437357, nr.cad. 437357, nr.top. 1690/b/1/a/1/213, în suprafață de 601 mp, CF nr. 437358, nr.cad. 437358, nr.top. 1690/b/1/a/1/214, în suprafață de 587 mp, CF nr. 437359, nr.cad. 437359, nr.top. 1690/b/1/a/1/215, în suprafață de 572 mp, CF nr. 437360, nr.cad. 437360, nr.top. 1690/b/1/a/1/216, în suprafață de 414 mp, CF nr. 437361, nr.cad. 437361, nr.top. 1690/b/1/a/1/217, în suprafață de 429 mp, CF nr. 437362, nr.cad. 437362, nr.top. 1690/b/1/a/1/218, în suprafață de 350 mp, CF nr. 444259, nr.cad. 444259, în suprafață de 306 mp, CF nr. 444260, nr.cad. 444260, în suprafață de 62 mp, categoria de folosință arabil intravilan, proprietar SC INCONTRO PREFABBRICATI S.A..

Art. 4: Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 13.05/165/2017, planșa nr. 04b - ,,Proprietate asupra terenurilor - Situatia propusa" și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea Consiliului Local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă locuințe colective cu regim redus de înălțime" str. Parâng - Delinești - Albăstrelelor, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Urbanism și Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu, și totodată se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. INCONTRO PREFABBRICATI S.A.;
- Proiectantului S.C. PILOT TEAM S.R.L;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara