Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
August 

Hotararea Consiliului Local 80/03.08.2012
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona de locuinte cuplate tip duplex in regim de inaltime P+1E+M", str. Popovici Banateanu nr. 8/A, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2012-013294/26.07.2012 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU:
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 140/2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 03/15.07.2010 și Avizul Favorabil nr. 44/15.12.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 4466 din 24.05.2012;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zona de locuinte cuplate tip duplex in regim de inaltime P+1E+M", str. Popovici Banateanu nr. 8/A, Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. PRIME PROPRIETATI S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 393/9/06-2010, realizat de S.C. PRO-ARH S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de maxim P+1E+M, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,50 H max cornisa = 9 m, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulație nr. DT2012-000057/19.01.2012, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, spații verzi de minim 20% - in interiorul fiecarei parcele.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona de locuinte cuplate tip duplex in regim de inaltime P+1E+M", str. Popovici Banateanu nr. 8/A, Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul studiat în suprafață totală de 6079 mp, este inscris in C.F. 425738 - Timisoara, str. Popovici Banateanu, nr. 8/A, nr. cadastral 425738, teren intravilan cu casa - corp de cladire B, curti constructii, proprietar fiind S.C. PRIME PROPRIETATI S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona de locuinte cuplate tip duplex in regim de inaltime P+1E+M", str. Popovici Banateanu nr. 8/A, Timisoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Autorizatia de Construire se va putea emite doar după ce suprafetele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniu public si dupa realizarea prealabila a lucrarilor de infrastructura tehnico - edilitara si a cailor de circulatie, care se vor face pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control Intern;
- Beneficiarului S.C. PRIME PROPRIETATI S.R.L.;
- Proiectantului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara