Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 97/30.03.2010
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 7,5 milioane euro in scopul asigurarii finantarii unor investitii de interes local


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;
Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Luând in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,
luând act de:
a) expunerea de motive a Primarului Municipiului Timisoara, în calitatea sa de inițiator;
b) referatul Direcției Economice, Serviciul Buget înregistrat sub nr.SC2010-6660/23.03.2010;
c) raportul comisiei de specialitate a consiliului local;
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local;


HOTARASTE

Art. 1. - Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne sub forma unui credit bancar revolving în valoare de maxim 7,5 milioane euro sau echivalent lei, cu o maturitate cuprinsa intre minim 10 ani si maxim 20 ani.


Art. 2. - Creditul bancar va putea fi rambursat anticipat din surse proprii, fonduri europene si/sau din emisiune de obligațiuni.


Art. 3. - a) Contractarea finantarii rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru finanțarea integrală sau parțială, pre-finantarea si/sau co-finanțarea obiectivelor de investiții publice de interes local care sunt specificate in Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
b) In contextul participării la programele Uniunii Europene de finanțare pentru realizarea unora dintre obiectivele de investiții, pentru acele obiective de investiții care vor fi aprobate pentru finanțare prin programele Uniunii Europene, sumele care se constituie astfel venituri la bugetul local provenite din fonduri ale Uniunii Europene vor fi alocate pentru restituirea cheltuielilor angajate și executate din bugetul de împrumuturi al muncipiului Timisoara.
c) Disponibilul creat prin executarea prevederilor art. 3 lit. b) se va constitui, după caz, în surse de refinanțare și/sau rambursare a împrumutului prevăzut la art. 1 sau va fi redirecționat pentru alte obiective de investiții stabilite ulterior prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Timisoara, în condițiile legii.


Art. 4. - Din bugetul local al municipiului Timisoara se asigură integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
c) altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.


Art. 5. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Primariei municipiului Timisoara următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare al municipiului Timisoara;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
f) plațile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 6. - Se împuternicește Primarul Municipiului Timisoara să stabilească si sa aprobe prin Dispozitie structura finală a finanțării rambursabile, elementele de detaliu pentru achiziționarea serviciilor de creditare, precum și orice alte caracteristici ale finanțării, în funcție de mediul economico-financiar, în concordanță cu necesitățile specifice ale obiectivului de investiții ce urmează a fi finanțat.

Art. 7. - Se împuternicește Primarul Municipiului Timisoara să semneze în numele și pentru municipiul Timisoara contractul de finanțare, acordul de garantare al finanțării rambursabile și orice alte documente necesare obținerii și derulării împrumutului.

Art. 8. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Timisoara.

Art. 9. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Județul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției de Mediu;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Ministerului Finantelor Publice;
- Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IONEL BUNGĂU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara