Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 211/14.06.2011
privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006 -15414/31.07.2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-12191/06.06.2011 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2011-11775/01.06.2011 a Primăriei Municipiului Timișoara și Adresa nr. 9495/03.06.2011 a S.C. Retim Ecologic Service S.A.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație a S.C. Retim Ecologic Service S.A. din data de 03.06.2011 și Memoriul tehnico-economic nr. 9450/02.06.2011 întocmit de S.C. Retim Ecologic Service S.A.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 296/29.07.2010 privind prelungirea, prin act adițional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006;
Având în vedere Directiva nr. 99/31/EC privind depozitarea deșeurilor transpusă în legislația românească prin Hotărârea Guvernului României nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, modificată;
Având în vedere prevederile art.15 pct. 4 din Contractul nr. SC2006-15414/31.07.2006 de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 296/29.07.2010 privind prelungirea, prin act adițional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și S.C. Retim Ecologic Service S.A..

Art. 2: Se aprobă completarea art. 8 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și S.C. Retim Ecologic Service S.A., prin introducerea alineatului 2 care va avea următorul conținut: "Contractul de concesiune poate fi prelungit în cazul în care operatorul la cererea autorității administrației publice locale și pentru buna executare a serviciului de salubrizare a realizat investiții care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la expirarea contractului inițial decât printr-o creștere excesivă a tarifelor și taxelor".

Art. 3: Se aprobă modificarea punctului 3 din "Programul de realizare a investițiilor și aportul acestora în gestiunea integrată a deșeurilor în Municipiul Timișoara" prin înlocuirea stației de compostare aerobă (în aer liber) pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deșeurile menajere și asimilabile acestora, colectate de pe raza municipiului Timișoara cu stație de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilație și filtrare a aerului pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deșeurile municipale nepericuloase, deșeurile verzi și nămolurile rezultate de la stația de epurare a municipiului Timișoara care urmează a fi realizată de S. C. Retim Ecologic Service S. A. în baza "Programului de realizare a investițiilor și aportul acestora în gestiunea integrată a deșeurilor în Municipiul Timișoara", anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 până la data de 01.02.2014.

Art.4: (1) Se aprobă prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 încheiat cu S.C. Retim Ecologic Service S.A., pe o perioadă de 25 de ani, începând cu data de 04.08.2014 până la data de 04.08.2039, perioadă necesară amortizării investiției stație de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilație și filtrare a aerului pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deșeurile municipale nepericuloase, deșeurile verzi și nămolurile rezultate de la stația de epurare a municipiului Timișoara, conform Memoriului tehnico-economic nr. 9450/02.06.2011 întocmit de S.C. Retim Ecologic Service S.A.
(2) Încheierea Actului adițional de prelungire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006, conform alin. (1), va avea loc la finalizarea investiției stație de compost de tip "închis" cu fermentare uscată de către S.C. Retim Ecologic Service S.A.
(3) În situația nerealizării investiției stație de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilație și filtrare a aerului pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deșeurile municipale nepericuloase, deșeurile verzi și nămolurile rezultate de la stația de epurare a municipiului Timișoara până la data de 01.02.2014, prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 încheiat cu S.C. Retim Ecologic Service S.A., se va putea face doar pe o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială, prin acordul de voință al părților, prin act adițional încheiat cu cel puțin 6 luni înainte de încetarea lui, conform art. 8 alin. (1) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006.

Art. 5: Se aprobă completarea art. 4 lit. a) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 încheiat cu S.C. Retim Ecologic Service S.A., cu următoarele bunuri de retur:
- Stație de sortare a deșeurilor municipale reciclabile;
- Stație de compost de tip "închis" cu fermentare uscată.

Art. 6: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Gestiune Deșeuri din cadrul Serviciului Avize Mediu Urban din Primăria Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Tehnice;
-Instituția Arhitectului Șef;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției de Mediu;
-Direcției Comunicare;
-Direcției Dezvoltare;
-Biroului Managementul Calității;
-Compartimentului Control Intern;
-Serviciului Audit Public Intern;
-S.C Retim Ecologic Service S.A;
-Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ȚOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara