Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 125/24.04.2007
privind infiintarea Serviciului public cu personalitate juridica - Directia Fiscala a Municipiului Timisoara aflat in subordinea Primarului Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 7276/27.03.2007 al Primarului Municipiului Timisoara domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Avand in vedere Nota de fundamentare nr.SC2007-7277/27.03.2007 a Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;,
Avand in vedere avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 10161041/12.04.2007;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie , sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
In temeiul prevederilor art.26, 28, 29, 32, 33 din Decretul nr.31/1954 privind persoanele fizice si juridice;
In temeiul prevederilor art.51 lit.b, art.78 alin.(1) lit.a, art.90 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, modificata,
In temeiul prevederilor art.35 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,
In temeiul prevederilor pct. II din Hotărârea Guvernului nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocratiei în activitatea de relații cu publicul, modificata,
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.a si alin.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: (1) Se aproba infiintarea Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, serviciu public cu personalitate juridica, aflat sub autoritatea Primarului Municipiului Timisoara, in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare cuprins in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Sediul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara va fi Bd C. D. Loga nr.1, Timisoara.
Art.2: Directia Fiscala a Municipiului Timisoara are ca obiect de activitate stabilirea, constatarea, controlul, urmrirea si încasarea impozitelor si taxelor locale, inclusiv a dobânzilor, majorrilor si a penalittilor de întârziere, executarea silit a creantelor bugetare, solutionarea contestatiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale, consilierea fiscal, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, ale Codului de procedur fiscal si a celorlalte acte normative în materie, adoptate de ctre autorittile centrale sau locale.

Art.3: Se aproba Organigrama Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara cuprinsa in Anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4: Se aproba Statul de functii al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara cuprinsa in Anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5: Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, in conformitate cu prevederile Anexei nr.4 care face parte intergranta din prezenta hotarare.

Art.6: (1) Personalul din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara se constituie prin transferul in interes de serviciu al personalului din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Timisoara, in conformitate cu prevederile Anexei nr.5, care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Posturile vacante urmeaza a fi ocupate prin concurs, transfer sau examen, dupa caz.

Art.7: Bunurile proprietatea Municipiului Timisoara ce urmeaza a fi gestionate de institutia nou-infiintata vor fi preluate acesteia, respectiv preluate, pe baza de protocol.

Art.8: Cartile de munca si dosarele personale ale salariatilor si respectiv, ale functionarilor publici transferati, vor fi predate pe baza de protocol compartimentului de specialitate din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara.

Art.9: (1) Cauzele aflate pe rolul instantelor judecatoresti, care au ca obiect:
a. anularea dispozitiilor primarului prin care au fost solutionate contestatiile formulate impotriva actelor administrative fiscale emise de serviciile de impozite si taxe, persoane fizice si juridice, din cadrul Directiei Economice a Municipiului Timisoara;
b. plangeri formulate impotriva proceselor-verbale de constatare a contraventiei intocmite de serviciile de impozite si taxe, persoane fizice si juridice, din cadrul Directiei Economice a Municipiului Timisoara;
c. contestatiile la executare formulate impotriva actelor de executare silita aduse la indeplinire de catre serviciile de colectare si executare silita, persoane fizice si juridice din cadrul Directiei Economice a Municipiului Timisoara;
d. procedura de reorganizare judiciara si faliment a contribuabililor persoane juridice care au calitatea de debitori fata de bugetul local al Municipiului Timisoara, aflati in evidenta serviciilor de specialitate din cadrul Directiei Economice a Municipiului Timisoara,
e. actiuni formulate impotriva oricaror acte administrative fiscale emise de serviciile de impozite si taxe din cadrul Directiei Economice a Municipiului Timisoara;
vor fi finalizate de catre serviciul juridic din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
(2) In cauzele care apar dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari, avand ca obiect cele precizate la alin.(1) lit. a-e din prezentul articol, Directia Fiscala a Municipiului Timisoara va fi reprezentata de catre personalul din cadrul Biroului Contencios al acesteia.

Art.10 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Economica a Municipiului Timisoara.

Art.11: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetățeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara