Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 366/28.09.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Comert, servicii, depozitare, activitati economice industriale nepoluante, zona Calea Torontalului, DN 6", Timișoara,


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2009-016953/12.08.2010- al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 11/20.01.2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2009 și Raportul de Avizare Favorabil nr. 04/PV-12.11.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Comert, servicii, depozitare, activitati economice industriale nepoluante, zona Calea Torontalului, DN6", Timișoara, având ca beneficiar pe SC EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L., S.C. RED TOP S.R.L., S.C. MOTUL S.R.L., ALEXANDRESCU CONSTANTIN si ALEXANDRESCU DORINA TEREZIA, întocmit conform Proiectului nr. 131/2008, realizat de S.C. ARH-ROM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de: P+3E pentru zona de comert si servicii, P+1E (M) pentru zona de depozitare si industrie nepoluanta , pentru zona afectata de servitutile aeronautice: Hmax= 6m; acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de: 50% pentru zona de comert si servicii, 55 % pentru zona de depozitare si industrie nepoluanta, coeficientul de utilizare al terenului CUT de: 1,5 pentru zona de comert si servicii, si 1 pentru zona de depozitare si industrie nepoluanta, spații verzi de min. 25% din suprafața totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 5 ani. Terenul studiat in suprafata totala de 25812 mp este înscris în:
- CF nr. 400354 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 139387), nr. cadastral Cc711/1/1/2/1 reprezentând curti si constructii în suprafață de 7906 mp, proprietatea S.C. EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L.;
- CF nr. 404442 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 101891), nr. cadastral Cc711/1/1/2/2 reprezentând curti si constructii în suprafață de 7906 mp, proprietatea S.C. RED TOP S.R.L.;
- CF nr. 404500 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 143480), nr. cadastral Cc711/1/1/1/2/2 reprezentând curti si constructii în suprafață de 5000 mp, proprietatea S.C. MOTUL S.R.L.;
- CF nr. 404477 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 142676), nr. cadastral Cc711/1/1/1/2/1 reprezentând curti si constructii în suprafață de 5000 mp, proprietatea lui ALEXANDRESCU CONSTANTIN si ALEXANDRESCU DORINA-TEREZEIA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Comert, servicii, depozitare, activitati economice industriale nepoluante, zona Calea Torontalului, DN6", Timisoara, si a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Beneficiarilor : SC EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L., S.C. RED TOP S.R.L., S.C. MOTUL S.R.L., ALEXANDRESCU CONSTANTIN si ALEXANDRESCU DORINA TEREZIA;
- Proiectantului S.C. ARH-ROM S.R.L ;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara