Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 406/13.12.2011
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 424/31.10.2010 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timișoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului "Centru de zi pentru îngrijirea copiilor" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: "Poli de creștere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 26808/02.12.2011 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere", din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 240 din data de 29.06.2010 privind aprobarea colaborării Municipiului Timișoara cu comuna Dumbrăvița pentru realizarea în parteneriat a proiectului "Centru de zi pentru îngrijirea copiilor" și depunerii acestui proiect spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local a comunei Dumbrăvița nr. 40/31.05.2010 privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local a comunei Dumbrăvița nr. 44/10.06.2010 privind aprobarea colaborării comunei Dumbrăvița cu Municipiul Timișoara pentru realizarea în parteneriat a proiectului "Centru de zi pentru îngrijirea copiilor" și depunerii acestui proiect spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană;
În conformitate cu Ordinul comun al Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului și al Ministrului Finanțelor Publice nr. 1360/1931/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile - domeniul major de intervenție "Planuri integrate de dezvoltare urbană", în cadrul axei prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere" din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. e), alin. (7) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 424/31.10.2010, articol care va avea următorul conținut:
"(1) aprobarea valorii totale a proiectului în sumă de 7.898.468,40 lei (inclusiv T.V.A).
(2) resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, respectiv suma de 113.759,70 lei reprezentând cofinanțarea cheltuielilor eligibile, suma de 695.629,92 lei reprezentând cheltuieli neeligibile, suma de 1.514.853,87 lei reprezentând TVA, și avans execuție în valoare de 1.520.243,16 lei, se vor asigura de către comuna Dumbrăvița.
(3) resursele financiare, prevăzute de alin (2) al prezentului articol, se vor asigura în avans, în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare a cheltuielilor, conform legislației în vigoare și a prevederilor Acordului de parteneriat (Anexa 2)."

Art. 2: Se aprobă înlocuirea Anexei 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 424/31.10.2010 Indicatori tehnico-economici cu Anexa 1 la prezenta.

Art. 3: Se aprobă înlocuirea Anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 424/31.10.2010 Acord de parteneriat cu Anexa 2 la prezenta.

Art. 4: Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 424/31.10.2010 rămân nemodificate.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Poliția Locală Timișoara;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calității;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ȘTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara