Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 191/24.04.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Servicii si locuinte colective", strada Ion Ionescu de la Brad nr. 28, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-003344, UR2018-004292/20.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-003344, UR2018-004292/20.03.2018 - al Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 18.04.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018 - 3344, UR2018 - 4292/20.03.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 11/11.05.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 33/ 14.12.2017, respectiv Decizia Etapei de încadrare nr. 81 din 01.11.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Servicii si locuinte colective", strada Ionescu de la Brad nr. 28, Timișoara, având ca beneficiar pe SC COREBOS SRL (conform declaratiei notariale nr. 933/13.03.2018 data de catre domnul Popovici Dimitrie, beneficiarul documentatiei va fi SC COREBOS SRL), întocmit conform Proiectului nr. 172/IIB/16, realizat de SC RD SIGN SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc condițiile de construire:
- Regim de construire: S+P+4E+M/Er;
- Funcțiuni: servicii si locuinte colective;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 40%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,4;
- Regim de înăltime maxim propus: S+P+4E+M/Er;
- H cornisă = 17m;
- Se va respecta retragerea fată de limitele laterale:
- 8,50 m sau 1/2 din înăltimea clădirii pe latura de est a terenului;
- 8,50 m sau 1/2 din înăltimea clădirii pe latura de vest pe zona de suprapunere cu Blocul A63;
- 3,00 m regim de aliniere pe latura de vest în zona drumului de acces.
Spatii verzi minim 25,00 % - conform Deciziei Etapei de încadrare nr. 81/01.11.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;
- Circulații și accese: trama stradală, accesele auto și pietonale: se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-002820/31.08.2017, dupa aprobarea noului PUG, si provizoriu conform Plansei de Reglementari Urbanistice nr. "02.1 - A", necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U; provizorii,
- Servituți: se vor respecta servituțile trecute în "Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 88/3.02.2017, actualizat prin Avizul pentru rețele existente nr. 82/06.02.2018.
La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Servicii si locuinte colective", strada Ionescu de la Brad nr. 28, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani.
Terenurile reglementate în suprafață totala de 3.473 mp, proprietar SC COREBOS SRL, sunt înscrise în: CF nr. 438880, nr. cad. 438880 (S=967 m), CF nr. 443703, nr. cad. 443703 (S=1.352 m), CF nr. 438235, nr. cad. 438235 (S=1.154 m), categoria de folosinta curti, constructii, avand interdictii conventionale de grevare, instrainare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare, precum si drept de ipoteca in favoarea BANCA TRANSILVANIA S.A., C.I.F.: 8082634, . La documentatie a fost atasat si acordul nr. 1126/12.02.2018 al BANCII TRANSILVANIA S.A. in vederea realizarii PUZ conform proiect nr. 172/IIB/16 intocmit de catre SC RD SIGN SRL.

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Servicii si locuinte colective", strada Ionescu de la Brad nr. 28 Timișoara, si a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției ;de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC COREBOS SRL;
- Proiectantului;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara