Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 451/09.09.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 274/21.05.2019 de aprobare a cererii de finantare „Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara - Construire centru multifuncțional" si a cheltuielilor aferente, cu modificarile ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 21308/26.08.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 21308/26.08.2019 al Direcției Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019 - 21308/26.08.2019 - Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere Adresa Direcției Economice nr. SC2019 - 21308/28.08.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020;
Având în vedere adresa ADR Vest nr. 18182/14.08.2019 înregistrată cu nr. CDD2019-621/14.08.2019;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 274/21.05.2019, Hotărârii Consiliului Local nr. 375/15.07.2019 și Hotărârii Consiliului Local nr.426/03.08.2019;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și normele de punere în aplicare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. b) "atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;", lit. e) "atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern", alin. 4 lit. d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii; e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale și alin. (9), lit. a) "hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) și (3) și art. 196 (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 274/21.05.2019, cu modificările ulterioare, după cum urmează: "Se aprobă valoarea totală a proiectului "Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara - Construire centru multifuncțional", în cuantum de 5.729.005,05 lei (inclusiv TVA) din care valoarea totală eligibilă 5.692.734,07 lei și valoarea totală neeligibilă de 36.270,98 lei".

Art. 2: Se modifică art. 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 274/21.05.2019, cu modificările ulterioare, după cum urmează: "Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Timisoara, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului in cuantum de: 150.125,67 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului: "Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara - Construire centru multifuncțional", cod SMIS 121017.

Art. 3: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 274/21.05.2019 rămân neschimbate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Direcției Comunicare- Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale și Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara