Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 278/22.05.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala - LOCUINȚE COLECTIVE" strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-007243/08.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-007243/08.05.2018 - al Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. 11.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-007243/08.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 45/26.10.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 08/ 29.03.2018, respectiv Decizia Etapei de încadrare nr. 11 din 13.02.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - "Zona predominant rezidentiala - LOCUINȚE COLECTIVE" strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timișoara, având ca beneficiar pe S.C. 5U SEROR S.R.L. conform Contarctului de Cesiune nr. 1/02.05.2018, întocmit conform Proiectului nr. 16-TRZ-17 , realizat de S.C. 5U STAMP S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:
- Regim de construire: maxim S/D+P+3E - S/D+P+5E - S/D+P+6E, sub rezerva dotarii in mod obligatoriu cu lift (la cladiri cu regim de inaltime peste P+3E);
- Funcțiune predominanta: locuințe colective;
- Înălțime maximă: Hmax.atic= 14m; Hmax.= 16m pt. regimul de inaltime max. S/D+P+3E;
Hmax.atic= 20m; Hmax.= 22m pt. regimul de inaltime max. S/D+P+5E;
Hmax.atic= 23m; Hmax.= 25m pt. regimul de inaltime max. S/D+P+6E;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax.loc.col.= 35%; POTmax.parcaj demisol= 45%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax.loc.col.= 1,5; CUTmax.= 2,0(inclusiv parcaj demisol);
- Retragerea din aliniamentul str. Tristan Tzara de 5 m (regim de aliniere);
- Retragerea față de limita de la NV: minim H/2 dar nu mai putin de 10 m;
- Retragerea față de limita de la SE: minim 7 m;
- Retragerea din aliniamentul prelungirii de perspectiva a DE 494 modernizat de cca. 5 m (regim de aliniere) corelat cu PUZ (pr. nr. 07-SER-17), intocmit de S.C. 5U STAMP S.R.L., cu respectarea distantei minime H/2 fata de aliniamentul opus;
- Spații verzi: minim 25% - spații verzi amenajate conform Deciziei de Incadrare nr. 11/13.02.2018 a Agentiei de protectie a Mediului Timis;
- Accese: accesul pietonal si rutier la obiectivele propuse se va asigura de pe DE 491 si de pe str. Tristan Tzara, modernizate (PTT1 - 12m), prin accese cu raze de 6 m conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2017-3565/ 02.11.2017;
- Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare obiectiv în parte la faza D.T.A.C. in conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.; pentru staționarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje pe terenul beneficiarului;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru obiectivele propuse se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acestora, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 1257/08.12.2017 și Avizul tehnic privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal nr. 59925/DT-ST din 22.11.2017 - S.C. Aquatim S.A.
La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.
Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).
Autorizația de Construire se va putea elibera doar dupa asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de Acțiune asumat nr. UR2017-019619 din 05.12.2017.
Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona predominant rezidentiala - LOCUINȚE COLECTIVE" strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație..
Terenul reglementat în suprafață de 4832 mp este înscris în C.F. nr. 442123 Timișoara, nr. cad. 442123, fiind proprietatea S.C. 5U SEROR S.R.L.(CIF: 37171271);
Art. 4: Autorizația de Construire se va putea elibera doar dupa asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de Acțiune asumat nr. UR2017-019619 din 05.12.2017.
Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona predominant rezidentiala - LOCUINȚE COLECTIVE" strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.
Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timișoara și pe site -ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcției Edilitara;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- O.C. P.I. Timis;
- Beneficiarului S.C. 5U SEROR S.R.L. ;
- Proiectantului;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
LUMINIȚA ȚUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara