Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 478/15.12.2009
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona locuințe colective si funcțiuni complementare", extravilan Timișoara, zona DN 6/ Calea Torontalului


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2009-002823/04.12.2009 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale , Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului Romîniei nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
În baza prevederilor art. 25 alin.(1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 04/09.03.2009, aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 133/24.03.2009 și de Raportul de Avizare Favorabil nr. 01/PV-10.06.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zona locuințe colective si funcțiuni complementare", extravilan Timișoara, zona DN 6/ Calea Torontalului, având ca beneficiar pe S.C. DOMINI VERONESI S.A. Timișoara, întocmit conform Proiectului nr. 4.14/2008, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:
- Pentru zona predominant rezidențială cu locuinte colective, functiuni complementare si servicii:POT max = 40 %, CUT max = 2, regim maxim de înălțime: S/D+P+3E+M, Hcornisa = 14m;
- Pentru zona dotări și servicii: POT max = 40%, CUT max = 1,6, regim maxim de inaltime: S/D+P+2E, Hcornisa = 12m, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirilor cu lift conform Normativelor, accesul auto și realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. TH2009-008399/26.11.2009, spații verzi minim 25% din suprafața totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona locuințe colective si funcțiuni complementare", extravilan Timișoara, zona DN 6/ Calea Torontalului se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 418066 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 131555), nr. topografic A 715/1/4 reprezentând teren arabil extravilan în suprafață de 20000 mp, proprietatea S.C. DOMINI VERONESI S.A..

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Scoaterea din circuitul agricol si introducerea in intravilan se vor face pe cheltuiala beneficiarilor.
Dupa introducerea terenurilor in intravilan acestea vor trece in ZONA B de impozitare, conform principiului stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 349/2005 - privind încadrarea terenurilor intravilane din municipiul Timisoara pe zone în vederea stabilirii nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2006.

Art. 6: Autorizatia de Construire se va emite doar dupa ce suprafetele de teren afectate de drumuri, vor deveni domeniu public.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Beneficiarului S.C. DOMINI VERONESI S.A. Timișoara;
- Proiectantului S.C. PILOT TEAM S.R.L;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA WOLF
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara