Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Hotararea Consiliului Local 15/11.01.2019
privind aprobarea depunerii de catre Municipiul Timisoara a unei cereri de finantare in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiile resedinte de judet


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timisoara, Domnul Nicolae Robu, cu nr.SC2019-566 din data de 10.01.2019;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2019 - 566 din data de 10.01.2019 al Directiei de Mediu - Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protectie si Ameliorare Mediu;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.01.2019 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2019 - 566/10.01.2019;
Avand in vedere adresa nr. RM2018-2869/18.12.2018 a S.C. "AQUATIM" S.A. Timisoara, privind punerea la dispozitia Municipiului Timisoara, cu titlu gratuit, a Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul "Realizarea de statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Municipiul Timisoara, pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) in transporturi";
Avand in vedere dispozitiile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator care transpune Directiva 2008/50/EC a Parlamentului European si a Consiliului, cu privire la calitatea aerului inconjurator si un aer curat pentru Europa;
Avand in vedere Ordinul Ministrului Mediului nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unitatile administrativ-teritoriale, intocmite in urma incadrarii in regimuri de gestionare a ariilor din zonele si aglomerarile prevazute in Anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Ordinului Ministerului Mediului nr.760/17.07.2018 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiile resedinte de judet;
Avand in vedere prevederile Strategiei Energetice a Romaniei pentru perioada 2018-2030, cu perspectiva anului 2050;
Avand in vedere prevederile Legii nr.500/2002, a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/29.06.2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere Fisa Tehnica de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii nr. 71/19.12.2018 a Comisiei tehnico-economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
In conformitate cu dispozitiile art. 36, alin. (2), lit. e), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba participarea UAT Municipiul Timisoara, care actioneaza in nume propriu, pentru a depune o cerere de finantare nerambursabila in vederea obtinerii finantarii Proiectului "REALIZAREA DE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TIMISOARA", pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) in transporturi, in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiile resedinte de judet, cu respectarea cerintelor si conditiilor prevazute in Ghidul de finantare al Programului.

Art.2: Se imputerniceste Domnul Nicolae ROBU in calitate de reprezentant legal al UAT Municipiul Timisoara sa reprezinte Municipiul Timisoara in relatia cu Administratia Fondului pentru Mediu, sa semneze cererea de finantare si toate celelalte documente conexe aplicatiei Proiectului "REALIZAREA DE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TIMISOARA", pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) in transporturi si a documentelor ulterioare.

Art.3: Se aproba punerea la dispozitie a terenurilor aferente celor 16 amplasamente pentru statii de reincarcare vehicule electrice, pentru realizarea proiectului, cu indicarea suprafetelor, identificarea acestora, a vecinatatilor si a documentelor care atesta regimul juridic al terenului, asa cum sunt evidentiate in cuprinsul Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4: Se aproba Studiul de fezabilitate al Proiectului "REALIZAREA DE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TIMISOARA", pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) in transporturi, elaborat de S.C. "AQUATIM" S.A. Timisoara si pus la dispozitia Municipiului Timisoara cu titlu gratuit, cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in Anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5: Se aproba valoarea totala a proiectului in valoare de 4.204.494,89 lei cu TVA inclusa din care C+M este de 815.032,62 lei, aferenta statiilor de reincarcare, solicitate de UAT Municipiul Timisoara in cadrul Proiectului "REALIZAREA DE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TIMISOARA", pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) in transporturi.

Art.6: Se aproba asigurarea si sustinerea contributiei financiare proprii a UAT Municipiul Timisoara, de 10 % din valoarea totala eligibila de 3.320.116 lei (cu TVA) a proiectului "REALIZAREA DE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TIMISOARA", pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) in transporturi, in cuantum de 332.012 lei cu TVA.

Art.7: Se aproba asigurarea surselor financiare necesare implementarii proiectului "REALIZAREA DE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TIMISOARA", pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) in transporturi, inclusiv a cheltuielilor neeligibile in suma de 884.378,89 lei pe durata implementarii activitatilor proiectului, in cazul in care proiectul va fi selectat in vederea finantarii de catre Administratia Fondului de Mediu, in conditiile decontarii/rambursarii ulterioare a cheltuielilor potrivit cerintelor si conditiilor Programului.

Art.8: Se aproba contractarea finantarii din cadrul programului pentru proiectul "REALIZAREA DE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TIMISOARA", pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) in transporturi si se desemneaza Domnul Primar Nicolae ROBU, sa reprezinte UAT Municipiul Timisoara in relatia cu Autoritatea - Administratia Fondului pentru Mediu. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii investitiilor aferente UAT Municipiul Timisoara in cadrul proiectului,

Art.9: Statiile de reincarcare vehicule electrice care se vor achizitiona si monta pe amplasamentele stabilite in Anexa 1 vor respecta obligatoriu toate cerintele tehnice si legale din Ghidul de finantare al Programului.

Art.10: Se aproba derularea procedurii de achizitie publica aferenta proiectului "REALIZAREA DE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TIMISOARA", in scopul promovarii infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) in transporturi si realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice, formularea unui angajament in acest sens privind intocmirea documentatiei de achizitie publica, organizarea si derularea procedurii de achizitie publica si realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice si imputernicirea Domnului Nicolae ROBU in calitate de Primar al Municipiului Timisoara sa reprezinte Municipiul Timisoara si sa semneze acest angajament, parte integranta din dosarul de finantare.

Art.11: Se numeste Domnul Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI avand functia de Director Executiv Directia de Mediu ca Responsabil al Proiectului "REALIZAREA DE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TIMISOARA",pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) in transporturi, si se imputerniceste pentru a semna in vederea certificarii pentru conformitatea cu originalul a documentelor Dosarului de finantare (Dosarul copie).

Art.12: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Mediu, Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.13: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata , se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Secretariat General;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Economice;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati ;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Directiei de Urbanism
- Directiei Dezvoltare ;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Sport-Cultura;
- Biroului Management al Calitatii;
- Biroului Audit;
- Administratiei Fondului pentru Mediu;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LAURA CHINDRIS
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara