Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 448/09.09.2019
privind modificarea pct. 6.3. - Nominalizarea surselor de finanțare - din Anexa 2 de la art. 4 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 95/12.03.2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 21367/26.08.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019- 21367/26.08.2019 al Serviciului Școli, Spitale și Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.08.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 -21367/26.08.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 700/20.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI și a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu , cladire P+2E";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 95/12.03.2019 privind modificarea si corelarea denumirii Hotarârii Consiliului Local nr. 700 / 20.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI și a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu, cladire P+2E" prin modificarea denumirii obiectivului in "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu, cladire P+2E" precum si modificarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI și a descrierii sumare a investiției conform aplicarii prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/29.11.2016 - privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
În baza prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea pct. 6.3. - Nominalizarea surselor de finanțare - din Anexa 2 de la art. 4 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 95/12.03.2019, care va avea următorul conținut:
"pct. 6.3. Nominalizarea surselor de finanțare
Sursele de finanțare: buget local, buget de stat, fonduri externe nerambursabile".

Art. 2: Se aprobă forma reeditată a Anexei 2 - Descrierea investiției - Reabilitare construcții, instalații și utilități clădire școală Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu, clădire P+2E. Anexa 2 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 95/12.03.2019 rămân neschimbate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Școli Spitale și Baze Sportive din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site -ul propriu și totodată, se comunică :
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Serviciului Școli, Spitale și Baze Sportive;
- Biroului Constructii Instalatii;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara