Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 496/24.10.2018
privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ,,Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, precum și aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, și a tarifelor pentru activitățile de operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 24470/18.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 24470/18.10.2018 al Biroului Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018- 24470/18.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 24470/18.10.2018;
Având în vedere Adresa Direcției Economice, nr. 17614/27.09.2018;
Având în vedere Avizul nr. 12932/17.10.2018 emis de Consiliul Concurenței;
Având în vedere Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 454/2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Conform prevederilor art. 1 alin. (2) lit. f), art. 3 alin. (1) și alin. (2), art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. d), art. 22 alin. (2) și alin. (3), art. 23 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), d) și art. 121 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara" către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara.

Art. 2: Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de operare și întreținere a stației de sortare deșeuri din municipiul Timișoara, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ,,Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara, către SC COLTERM S.A. Timișoara conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și care devine anexă la contract.

Art. 4: Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timișoara, este aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 454/2017 și devine anexă la Contractul de delegare.

Art. 5: Se aprobă modelul de Contract privind delegarea de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului de sortare a deșeurilor - Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Bunurile date în administrare și exploatare Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara sunt prevăzute în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și devine anexă a contractului.

Art. 7: Se aprobă tarifele pentru activitatea de operare și întreținere a stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara, conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și care devine anexă a contractului.

Art. 8: Se aprobă redevența anuală în cuantum de 1,6 % din cuantumul veniturilor încasate din valorificarea deșeurilor la unitățile de profil, dar nu mai puțin de 35.000 lei/an.

Art. 9: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 351/06.07.2018 se revocă.

Art. 10: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Salubrizare și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.

Art. 11: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu, și totodată se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est,
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara