Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 364/28.09.2010
privind aprobarea cofinanțării proiectului "Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-022240 din data de 17.09.2010 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Fișa Tehnică nr.139/ 17.09.2010 de verificare și avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritara 1 - Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013 pentru realizarea proiectului "Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș";
În temeiul prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) și alin. 4, lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cofinanțarea de la bugetul local al Municipiului Timișoara a proiectului "Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș" , pe perioada de implementare a investiției.

Art.2: Se aprobă contribuția proprie ce revine Municipiului Timișoara, prin Primăria Municipiului Timișoara, la proiectul "Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș" , din valoarea investiției de 27.580.143 EURO (fără TVA) - cheltuieli eligibile pentru Municipiul Timișoara, pentru asigurarea părții de cofinanțare în cuantum de 1,74%, reprezentând 479.651 EURO (fără TVA) - calculat pe baza cursului Infoeuro, valabil la data emiterii de către Comisia Europeană a Deciziei de aprobare a proiectului.

Art.3: Municipiul Timișoara se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile acordării finanțării nerambursabile, pe durata derulării proiectului "Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș".
Sumele necesare cofinanțării vor fi cuprinse în bugetul local aferent perioadei de implementare a proiectului.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare
- Direcției de Mediu;
- Direcției Tehnice;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- SC AQUATIM SA. Timișoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara