Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 63/01.03.2011
privind actualizarea tarifelor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-2746/10.02.2011 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa RM2011-000189/01.02.2011, a SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA de înaintare a documentației nr.2184/01.02.2011 privind actualizarea tarifelor la contractual de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006;
Având în vedere prevederile art.24 din Contractul SC2006-15414/31.07.2006 de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune;
Având în vedere prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, modificată;
Având în vedere Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și Ordinul nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.453/18.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al municipiului Timișoara și a indicatorilor de performanță ai Serviciului de Salubrizare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct. 14 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă, începând cu data de 01.03.2011, actualizarea cu indicele prețurilor de consum prevăzut în buletinul Statistic de Prețuri la capitolul SERVICII-la nivelul anului 2010, a tarifelor pentru prestarea activităților specifice serviciului de salubrizare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Mediu - Biroul Gestiune Deșeuri din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului-Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control Intern;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Biroului Gestiune Deșeuri;
- S.C. "RETIM ECOLOGIC SERVICE" S.A.;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara