Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 183/15.11.2016
privind prelungirea contractelor de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț pentru cele 6 sectoare din Municipiul Timișoara, prin act adițional


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-27321/08.11.2016 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Potrivit art.2 alin.3 lit.g) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare și Legea nr. 99/04.07.2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 745/2007 - pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
Având în vedere Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Timișoara nr.138/2010 privind delegarea gestiunii activității de deszăpezire-curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț pentru cele 6 sectoare stabilite în Municipiul Timișoara, pentru perioada 01 noiembrie 2010-01 martie 2016;
Avînd în vedere prevederile Cap. V, art 7 din contractele de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț: nr.5/24.01.2011 pentru sectorul 1, nr.6/24.01.2011 pentru sectorul 2, nr.7/24.01.2011 pentru sectorul 3, nr.108/29.06.2011 pentru sectorul 6 contracte încheiate între Municipiul Timișoara și RETIM Ecologic Service SA și contractele nr.39/22.02.2011 pentru sectorul 4, nr.40/22.02.2011 pentru sectorul 5 încheiate între Municipiul Timișoara și SC Drumuri Municipale Timișoara SA;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. d) și alin.(6) lit.a) pct.14 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea contractelor de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț pentru cele 6 sectoare din Municipiul Timișoara, până la data de 30.04.2018, prin act adițional, conform Anexelor 1-6 care fac parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2: Licența pentru activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, eliberat în temeiul Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. se va obține în termenul prevăzut de Hotărârea de Guvern nr. 745/2007 pentru aprobarea modului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice.
Neobținerea licenței în termen de maxim 80 de zile conform art. 5, alin.1 din Hotărârea de Guvern 745/2007 actualizată, duce la anularea actului adițional.

Art.3: Se mandatează domnul NICOLAE ROBU Primarul Municipiului Timișoara să semneze actele adiționale la contractele de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț pentru cele 6 sectoare din Municipiul Timișoara prevăzute la articolul 1.

Art.4: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului-Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Tehnice;
-Direcției Urbanism;
-Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
-Direcției Dezvoltare;
-Direcției Comunicare;
-Direcției de Mediu;
-Direcției Poliția Locală Timișoara;
-Compartimentului Voluntar pentru Situații de Urgență;
-Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
-Biroului Managementul Calității;
-Biroului Audit;
-Administrator Public;
-SC Retim Ecologic Service SA;
-SC Drumuri Municipale Timișoara SA;
-Mass- media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara