Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 280/22.05.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare spălătorie auto-conform HCL 102/2009 modificat prin HCL 240/2009", str. Simion Bărnutiu, nr. 32, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. UR2018-001454, UR2018-005233/13.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-001454, UR2018-005233/13.04.2018 - al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din 19.04.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-001454, UR2018-005233/13.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 20/21.09.2017, precum și Decizia de incadrare a Agenției pentru Protecția Mediului cu nr. 6 din 29.01.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se abroga Hotărârea Consiliului Local nr. 139/28.09.2012 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE BIROURI IN REGIM S+P+5E+Er", str. Simion Barnutiu nr. 32, Timisoara.

Art. 2: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Amenajare spălătorie auto-conform HCL 102/2009 modificat prin HCL 240/2009", str. Simion Bărnuțiu, nr.32, Timișoara, având ca beneficiar pe S.C. BAM ENTERPRISES S.R.L., C.U.I. 16916455, (conform contractului de inchiriere nr. 1/15.06.2016 incheiat intre David Ovidiu Daniel - imputernicit de catre proprietarii terenului prin Procura nr. 531/14.06.2016, si S.C. BAM ENTERPRISES S.R.L., precum si a declarațiilor notariale ale proprietarilor Simoc Ioan si Simoc Terezia nr. 342/23.03.2018), întocmit conform proiectului nr. 41/2016, realizat de proiectantul BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA DUMITRELE ELENA EMILIA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. La documentatie au fost prezentate declarațiile notariale ale proprietarilor Simoc Ioan si Simoc Terezia nr. 342/23.03.2018, precum si ale vecinilor direct afectati, si anume: declaratia doamnei Luca Elena nr. 1120/13.12.2016, declaratia domnului Sabiescu Constantin nr. 1121/13.12.2016, declaratia domnului Grozavu Mircea nr. 1119/13.12.2016, declaratia doamnei Carpaci Monica nr. 1118/13.12.2016, declaratia doamnei Dragaescu Aurora nr. 1596/07.12.2016, declaratia doamnei Carbune Marioara nr. 1595/07.12.2016, declaratia doamnei Ferent Ioana nr. 1597/07.12.2016, declaratia doamnei Beraru Loredana Iuliana nr. 1594/07.12.2016, declaratia doamnei Grozavu Elena Luminita nr. 1598/07.12.2016, declaratia SC DIBSER SRL prin Lazar Valentin, declaratia+proces verbal al Asociatiei de Proprietari din Intrarea Topologului nr. 6, bloc D1, CIF 11824946 prin Florea Samoila, declaratia UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA prin Daminescu Alina.
De asemenea, la documentatie este atasat si contractul de inchiriere nr. 1/15.06.2016, dintre domnul David Ovidiu Daniel (locator), si SC BAM ENTERPRISES SRL, CUI 16916455, reperezentată prin POPIK DAVID CHARLES, în calitate de administrator, inregistrat la Administratia Judeteana a Finantelor Publice TIMIS in data de 30.06.2016.

Art. 3: Se stabilesc condițiile de construire:
- Regim de inaltime = P
- Funcțiune propusă: spălătorie auto în sistem autoservire ;
- Înălțime maximă: Hmax atic = 6 m;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax propus = 50% POT max admis = 50%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax propus = 0.5;
- Amplasarea constructiilor: - Zona de construibilitate, fata de limitele de proprietate ale parcelei inscrisa in CF nr. 405517 se delimiteaza astfel: la 3.11 m fata de limita nordica (alinierea la frontul stradal), 5.00 m fata de limita estica, 54.77 m fata de limita posterioara si 6.05 m fata de limita vestica; (Zona de construibilitate, in perimetrul zonei inchiriate conform contract nr. 1 din 15.06.2016 se delimiteaza astfel: la 3.11m fata de limita nordica (alinierea la frontul stradal), 5.00 m fata de limita estica, 3,80 m fata de limita posterioara si pe limita inchiriata in partea vestica);
- Spații verzi interioare propuse: minim 31,62% pe intreaga parcela cu nr. cad 405517, conform Deciziei de Incadrare nr. 6 din 29.01.2018 a Agentiei pentru Protectia Mediului;
- Accese: accesul auto și pietonal se va realiza din b-dul Simion Bărnutiu, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2017-002237/06.07.2017;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 1005/10.11.2016.

Art. 4: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Amenajare spălătorie auto-conform HCL 102/2009 modificat prin HCL 240/2009", str. Simion Bărnuțiu, nr. 32, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara si va avea perioada de valabilitate de 2 ani.
Terenul reglementat în suprafață totală de 1632 mp, este inscris in CF nr. 405517, Timisoara, avand nr. top. 405517 (C.F. vechi 1991, top vechi nr. 5366/1), teren intravilan - categoria curti, constructii, este proprietatea lui Simoc Ioan si sotia Simoc Terezia. Terenul inchiriat de catre beneficiar in vederea realizarii spalatoriei are o suprafata de 436 mp.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Amenajare spălătorie auto-conform HCL 102/2009 modificat prin HCL 240/2009", str. Simion Bărnuțiu, nr. 32, Timișoara, și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. BAM ENTERPRISES S.R.L.;
- Proiectantului BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA DUMITRELE
ELENA EMILIA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIȚA ȚUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara