Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 551/16.12.2015
privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul "Trafic management și supraveghere video", cod SMIS 40398, și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 33436/15.12.2015 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț, regii autonome si societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 98/14.09.2012 privind aprobarea proiectului complex de investiții "Trafic management și supraveghere video", a documentației tehnico-economice și a analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere";
Având în vedere prevederile contractului de finanțare nr. 3620/29.01.2013 privind proiectul "Trafic management și supraveghere video", cod SMIS 40398;
Având în vedere Adresa nr. 21531/10.12.2015 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest;
Având în vedere Instrucțiunea nr. 144/10.12.2015 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
Având în vedere prevederile art.41 alin (1) și (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiții publice pe clasificația funcțională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin.(2) al art.49 din Legea mai sus amintită."(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investițiilor, precum și de realizarea obiectivelor de investiții incluse în programele de investiții."
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.b), art. 36 alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului "Trafic management și supraveghere video" cod SMIS 40398, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a orașelor - Poli Urbani de Creștere", domeniul major de intervenție 1.1"Planuri integrate de dezvoltare urbană" cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

Art. 2: Se aprobă introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a proiectului "Trafic management și supraveghere video", cod SMIS 40398, contract de finanțare nr. 3620/29.01.2013.

Art. 3: Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 3.996.000,00 lei și va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timișoara pe anul 2016.

Art. 4: Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.
Art. 5: Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara, dl. Nicolae Robu, să semneze toate actele necesare din contractul de finanțare nr. 3620/29.01.2013 în numele Municipiului Timișoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Poliția Locală;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara