Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 259/07.05.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru - „Zonă mixtă - servicii, comerț și locuire", strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-005678/19.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-005678/19.04.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.04.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-005678/19.04.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 54/04.10.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 10/28.03.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 19 din 04.03.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru - "Zonă mixtă - servicii, comerț și locuire", strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timișoara, proprietari terenuri Croitoru Radu Viorel, Modîlcă Viorel-Augustin și Lup Eleonora-Simona, beneficiar fiind Croitoru Radu Viorel, conform Declarațiilor Notariale cu Incheierile de Autentificare nr. 2410/18.04.2019 și nr. 2417/18.04.2019, întocmit conform Proiectului nr. 28/OFC/18, realizat de SC Atelierele Arhitech SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:
Funcțiuni propuse:
- Servicii, comerț și locuire

Terenul este impărțit în trei subzone funcționale:
1. Subzona 1 (SZ 1) - parcela de pe Ofcea nr. 22:
Funcțiuni propuse: subsol tehnic și parcaje, la parter spații comerciale/ servicii, iar la etajele 1, 2, 3 și etajul retras apartamente.
- POT maxim = 34%;
- CUT maxim = 2,5;
- Regim de înălțime maxim: S + P + 3E+Er;
- Hmax. cornișă = 14,00 m;
- H max. coamă = 17,00 m;
- Spații verzi la sol - minim 5%;
- Spații verzi peste subsol (acoperiș tip terasă înierbată) 15% din suprafața parcelei;
- Accesul în subsol se face cu afectarea SZ 2 prin servitute de trecere.

2. Subzona 2 (SZ 2) - parcela de pe Ofcea nr. 20:
Funcțiuni propuse: subsol tehnic și parcaje, la parter spații comerciale/ servicii, la etajele 1, 2 și 3 hostel, la etajul retras apartamente.
- POT maxim = 60%;
- CUT maxim = 2,9;
- Regim de înălțime maxim: S + P + 3E+Er;
- Hmax. cornișă = 14,00 m;
- H max. coamă = 17,00 m;
- Spații verzi la sol - minim 5%;
- Spații verzi peste subsol (acoperiș tip terasă înierbată) 15% din suprafața parcelei;
- Accesul auto în subsol se face din SZ 1, prin servitute de trecere.

3. Subzona 3 (SZ 3) - parcela de pe Ofcea nr. 18:
Funcțiuni propuse: subsol tehnic și parcaje, la parter spații comerciale/ servicii, la etajele 1, 2 și etajul retras apartamente
- POT maxim = 26,40%;
- CUT maxim = 1,8;
- Regim de înălțime maxim: S + P + 2E+Er;
- Hmax. cornișă = 11,00 m;
- H max. coamă = 14,00 m;
- Spații verzi la sol - minim 5%;
- Spații verzi peste subsol (acoperiș tip terasă înierbată) 15% din suprafața parcelei.

Imobilele se vor dota în mod obligatoriu cu lift, conform legislației în vigoare.

Retrageri față de aliniament, limitele laterale și limita posterioară conform planșei Reglementări Urbanistice nr. 03A.

Suprafața minimă de spații verzi amenajate la sol va fi de 5,00% și spații verzi peste subsol de 15%, conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 19 din 04.03.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, suprafață care va fi amenajată și întreținută;

- Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-001220/31.01.2019 și planșa anexă; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.; SUBZONA 1 si SUBZONA 2 au acces comun - Accesul auto în subsol pentru SZ 2 se face din SZ 1, prin servitute de trecere.
Autorizația de construire va fi condiționată de obținerea acordului vecinilor direct afectați în cazul în care subsolul se va realiza pe limita de proprietate.


Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru - "Zonă mixtă - servicii, comerț și locuire", strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat este în suprafață totală de 1.808,00 mp; conform extras CF nr. 402999, nr. top 402999 (nr. CF vechi 4233, top 6943) - str. Ofcea nr. 18 in suprafață de 607 mp, proprietar Lup Eleonora Simona; extras CF nr. 412585, nr. top 412585 (nr. CF vechi 4259, top 6941, 6942) - str. Ofcea nr. 20 în suprafață de 595 mp, proprietar Croitoru Radu-Viorel; extras CF nr. 412584, nr. top 412584 (nr. CF vechi 4252, top 6940) - str. Ofcea nr. 22 în suprafață de 606 mp, proprietar Modîlcă Viorel Augustin.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal pentru - "Zonă mixtă - servicii, comerț și locuire", strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Seviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: Croitoru Radu-Viorel;
- Proiectantului: SC Atelierele Arhitech SRL;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara