Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 362/30.10.2007
privind aprobarea Caietului de Sarcini, a Instrucțiunilor privind elaborarea și prezentarea ofertei pentru licitația publică deschisă în vederea asocierii în participațiune pentru reamenajarea, modernizarea, administrarea și exploatarea Parcului Copiilor "ION CREANGĂ", a modelului-cadru al Contractului de asociere în participațiune precum și numirea Comisiei de analiză și evaluare a ofertelor


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. nr. SC2007-22546/10.10.2007. al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 342/25.07.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea și modernizarea Parcului Copiilor Ion Creangă din municipiul Timișoara" ;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 199/19.06.2007 pentru reamenajarea și modernizarea Parcului Copiilor "ION CREANGĂ", din Municipiul Timișoara, prin încheierea unui contract de asociere în participațiune.
Potrivit prevederilor art. 251- 256 din Codul Comercial;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 literele (c) și (e) , alin. 6 lit. (a), pct. 9 și 10 și alin. 7 lit. (a) din Legea nr.215/23.04.2001 privind administrația publică locală - republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Caietul de sarcini pentru licitația publică deschisă în vederea asocierii în participațiune pentru reamenajarea, modernizarea, administrarea și exploatarea Parcului Copiilor "ION CREANGĂ" Timișoara, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Instrucțiunile pentru ofertanți pentru asocierea în participațiune în vederea reamenajării, modernizării, administrării și exploatării PARCULUI COPIILOR "ION CREANGĂ", conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă modelul - cadru al Contractului de asociere în participațiune pentru reamenajarea, modernizarea, administrarea și exploatarea Parcului Copiilor "ION CREANGĂ" Timișoara, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se numește comisia de analiză și evaluare a ofertelor ce se vor depune în cadrul licitației publice deschise în vederea asocierii în participațiune pentru reamenajarea, modernizarea, administrarea și exploatarea Parcului Copiilor "ION CREANGĂ" Timișoara, în următoarea componență:
1. Gheorghe CIUHANDU - Primar - Președinte;
Adrian ORZA - Viceprimar - Președinte - supleant;
2. Vasile CIUPA - Director Executiv Direcția de Mediu - membru;
Călin - Victor FIAT - Șef Serviciu Administrare Mediu - membru supleant
3. Nicușor - Constantin MIUȚ - Director Executiv Direcția Patrimoniu - membru;
Călin Pîrva - Șef Serviciu Administrare Imobile - membru supleant;
4. Mirela LASUSCHEVICI - Șef Serviciu Juridic - membru;
Sorin CHIRA - Șef Birou Juridic - Contencios - membru supleant;
5. Diana - Mihaela NICA - Șef Serviciu Spații Verzi - membru;
Doina MĂESCU - Consilier Serviciul Spații Verzi - membru supleant;
6. Daniela - Beatrice CHINDRIȘ - Consilier Biroul Licitații - Contracte - membru;
Laura - Mirela KOSZEGI - STOIANOV - Consilier Biroul Licitații - membru supleant;
7. Radu ȚOANCĂ - consilier local - membru;
Florica PUȘCAȘ - consilier local - membru supleant;
8. Constantin CATANĂ - consilier local - membru;
Smaranda POPA RADOVAN - consilier local - membru supleant;
9. Lelica CRIȘAN - consilier local - membru;
Călin Vasile VASI - consilier local - membru supleant;


Art.5: Se împuternicește Comisia prevăzută la art. 4 ca, după stabilirea ofertei câștigătoare a licitației publice deschise în vederea încheierii unei asocieri în participațiune pentru reamenajarea, modernizarea, administrarea și exploatarea Parcului Copiilor "ION CREANGĂ" Timișoara, să încheie contractul de asociere în participațiune, în maxim 10 zile de la adjudecare.

Art.6: Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe CIUHANDU, să semneze contractul de asociere în participațiune.
Contractul de asociere în participațiune va fi prezentat, în forma finală, pentru discuție și aprobare, într-o viitoare ședință a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Mediu, Direcția Patrimoniu, Direcția de Urbanism, Direcția Edilitară, Direcția Economică din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara și Comisia numită la art. 4.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Serviciului Juridic;
- Membrilor Comisiei de analiză și evaluare a ofertelor;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara