Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 393/26.10.2010
privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/ 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 464/18.12.2007 și Hotârârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2010 - 3648/04.10.2010 al Serviciului Public - Direcția Poliția Comunitară din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local Timisoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale , Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 371 /20.09.2004 - privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contraventiilor- modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.464/18.12.2007 și Hotârârea Consiliului Local nr.206 / 26.05.2009;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) si d) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicata și modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 - privind administrația publică locală, republicata și modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea art.2 alin.1 lit. (u) din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 464/18.12.2007 și Hotârârea Consiliului Local nr.206/26.05.2009, care va avea următorul conținut:
"u) să asigure salubrizarea și împrejmuirea terenurilor virane pe care le dețin sub orice formă legală, atât cele din intravilanul municipiului cât și cele situate de-a lungul căilor de comunicație rutieră sau feroviară, precum și amplasarea pe aceste terenuri la loc vizibil pe frontul stradal, a unui panou care să cuprindă sintagma : ,,proprietate privată".

Art.2: Se aprobă completarea art.2 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 464/18.12.2007 și Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009 cu alin.5, care va avea următorul conținut:
" (5) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 2 alin.1 lit. u) , se sancționează contravențional cu amendă cuprinsă între 1500 - 2.500";

Art.3: Perioada disponibilă pentru intrarea în legalitate și respectarea obligațiilor prevăzute la art.2 alin.1 lit.u) , este de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri

Art.4: Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 464/18.12.2007 și Hotârârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009, rămân neschimbate.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Poliția Comunitară din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Directiei Poliția Comunitară;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Patrimoniu;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Directiei Comunicare;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara