Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 405/16.11.2010
privind solicitarea trecerii a unor imobile situate în Timișoara, aflate în domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-24538/13.10.2010 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Minuta Ministerului Apărării Naționale - Unitatea Militară Timisoara cu nr. A- 879/18.03.2010 inregistrata la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. DP2010 - 002967/19.03.2010, adresa Ministerului Apărării Naționale - Unitatea Militară 02523 București cu nr. A- 11144/05.08.2010 inregistrata la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDP2010 - 000305/05.08.2010 și fax - ul transmis de UM02523 cu nr. CDP2010-000394/13.10.2010.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate,protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere prevederile art. 9 alin.1 si alin.2 ale Legii nr.213/1998 - privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată ;


HOTARASTE

Art. 1: Se solicită Guvernului României aprobarea trecerii unor imobile, cu date prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art. 2: (1) - Imobilele prevăzute la art. 1 vor fi preluate în vederea sistematizării zonei, respectiv construirea de locuințe colective și funcțiuni complementare spațiilor de locuit, conform documentațiilor de urbanism în vigoare, de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe, în maxim 3 ani de la preluarea imobilelor.
(2) - În cazul în care nu se respectă destinația imobilelor prevăzută la alin. 1, acestea revin în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu prevederile în vigoare.

Art. 3: Consiliul Local al Municipiului Timișoara, se obligă să transmită în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, un procent de 33% din numărul de locuințe ce se vor realiza pe terenurile prevăzute la art. 1, prin programe derulate prin Agenția Națională pentru Locuințe, dar nu mai puțin de 300 unități locative, împreună cu terenul aferent acestora în maxim 3 ani de la preluarea imobilelor. Numărul de unități locative, structura pe camere și suprafața exactă a terenului rezultată din documentația cadastrală, vor fi stabilite pe bază de protocol încheiat între părți.

Art. 4: La data adoptării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 96/30.03.2010 - privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Gotărâri de Guvern privind transmiterea unor imobile situate în Timișoara, din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și Hotărârea Consiliului Local nr. 339/28.09.2010 - pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 96/30.03.2010.

Art. 5: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarâri se incredinteaza Direcția Patrimoniu , Instituția Arhitectului Șef si Directia Tehnică din cadrul Primariei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Ministerului Apararii Nationale;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara