Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 458/13.09.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare", str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-011783/20.07.2018 - a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-011783/23.07.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 31.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-011783/23.07.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 17/08.06.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 28/29.06.2018;
Având în vedere Avizul Favorabil cu conditii al Directiei Judetene pentru Cultură Timis nr. 3794/23.10.2017, Avizul Consiliului Județean Timiș nr. 24/31.05.2018, precum și Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 14 din 15.02.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare", str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timișoara, beneficiar S.C. LOMAS SERV S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 154/2016, realizat de S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.RL., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condițiile de construire:
Pentru SzL - Subzonă locuire colectivă - cu functiuni complementare la parter:
- Regim de construire: (S)+P+2E+M;
- Funcțiuni predominante: ansamblu de constructii cu functiuni mixte - locuire colectivă si functiuni complementare locuirii la parter, conform plansei "Reglementări Urbanistice" nr. 154-A03 si precizărilor din R.L.U.;
- POTmax = 35%; CUTmax = 1.30; Hmax cornisă = 10.80m - pentru clădiri cu sarpantă; Hmax = 14.80m;
Pentru SzS - Subzonă servicii si institutii publice:
- Regim de construire: (S)+P;
- Funcțiuni predominante: spatii comerciale, servicii cu acces public - functiuni compatibile cu locuirea cu indeplinirea conditiilor precizate in RLU;
- POTmax = 55%; CUTmax = 0.55; Hmax cornisă = 8.00m;
· Spații verzi compacte minim 5,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 14/15.02.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută;
· acces auto conform Avizului Comisiei de Circulație nr. DT2018-004318/15.12.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiar.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare", str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și va avea o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat în suprafață totală de 26.300 mp, este înscris în CF nr. 402010 (CF vechi 4734/Freidorf), nr. cadastral 402010 (nr. cad. vechi A855/1/8), teren arabil intravilan in suprafata de 10.000 mp si în CF nr. 413811 (CF vechi 3731/Freidorf), nr. cadastral 413811 (nr. cad. vechi A855/1/7, teren arabil intravilan in suprafata de 16.300 mp, proprietar fiind S.C. LOMAS SERV S.R.L., cu interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, alipire, dezmembrare, demolare, amenajare, restructurare si construire in favoarea ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti, pentru care a fost obtinut Acordul ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti - Agentia Bancara Timisoara cu nr. WB/NW/909/21.02.2018.

Art. 4: Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 154/2016, planșa nr. 154-A04 - ,,Circulația terenurilor" și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea Consiliului Local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic "Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare", str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism și Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei MunicipiuluiTimișoara și pe site-ul propriu, și totodată se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. LOMAS SERV S.R.L..;
- Proiectantului S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.RL.;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara