Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 217/19.06.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil locuințe colective", str. Lacului nr. 1 Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U22007-001283/14.05.2007 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții , republicată și modificată;
În temeiul art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Comisiei de Circulație nr. TH2007-000847/08.03.2007;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 492/ 20.12.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Parcelare teren", strada Lacului, nr.1, Timișoara;
În conformitate cu art. 36 alin.2 lit.( c) si alin. 5 lit.( c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 lit. e din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Detaliu "Imobil locuințe colective", str. Lacului nr.1 Timișoara, având ca beneficiar pe Szaszu Cristian-Bela, întocmit conform Proiectului nr. 31/2006, realizat de S.C. Conicform S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire recomandate : regimul de înalțime de P+3E+M cu retrageri față de limitele laterale de proprietate, realizarea a 40 de locuri de parcare necesare funcțiunii exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, accesul auto și pietonal pe parcelă din strada nou creata conform Hotărârii Consiliului Local nr. 492/2005, procentul de ocupare al terenului POT maxim = 38 %, coeficientul de ocupare al terenului CUT maxim = 1,9, spații verzi minim 20 % din suprafața totala a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Imobil locuințe colective", str. Lacului nr. 1, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 2993 - Chișoda, având nr. cadastral 642/b/5/10 cu suprafața de 1436 mp , fiind proprietatea lui Szaszu Cristian-Bela.

Art. 4: Retelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localitatii, cu respectarea avizelor aferente și pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Institutiei Prefectului - Județul Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Directia de Mediu;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției Comunicare;
-Direcției Dezvoltare;
-Direcției Drumuri și Transporturi;
-Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Beneficiarului Szaszu Cristian-Bela;
-Proiectantului SC Conicform SRL;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara