Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 438/09.09.2019
privind prelungirea prin act adițional a Contractului de închiriere nr. 1980/2017 pentru imobilul situat în Timișoara, P-ța Unirii nr. 7 pentru desfășurarea procesului de învățământ a Liceului Teoretic "Nikolaus Lenau"- clasele I-IV


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-19143/29.07.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-19143/29.07.2019 al Serviciului Școli - Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Direcției Economice - Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.08.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-19143/29.07.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local . nr 416 /31.10.2017 privind aprobarea închirierii imobilului situat în Timișoara, P-ța Unirii nr. 7 pentru desfășurarea activității de învățământ a Liceului Teoretic "Nikolaus Lenau" clasele I-IV și contractul de închiriere nr. 1980/2017;
Având în vedere Adresa cu nr. 1541/17.07.2019 a Liceului Teoretic "Nikolaus Lenau", înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. SC2019-18178/18.07.2019;
Având în vedere Adresa cu nr. 1090/2019 a Episcopiei Romano-Catolice de Timiș;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finațele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile art. 20, alin. 1 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin 2 lit. d) și alin. 7 lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE
Art. 1:Se aprobă prelungirea prin act adițional a Contractului închirire nr. 1980/2017, încheiat între Episcopia Romano-Catolică de Timișoara și Liceul Teoretic "Nikolaus Lenau " Timișoara, în baza Hotărârii Consiliului Local nr 416 /31.10.2017 pentru imobilul situat în Timișoara, P-ța Unirii nr.7, înscris în CF nr. 428259 Timișoara cu nr. Top 420, în vederea desfășurării procesului de învățământ a Liceului Teoretic "Nikolaus Lenau"- clasele I-IV, cu o chirie de 12.500 lei/lună, pe o perioadă de 2 (doi) ani începând cu 31.10.2019.

Art. 2: Sumele pentru plata chiriei se vor asigura din cap 65.04.02 "Învățământ"titlul II "Bunuri și servicii din cap 65.02 "Învățământ" titlul- II Bunuri și servicii, art. 20.30.04- Chirii. Plata chiriei se va efectua de către Liceul Teoretic "Nikolaus Lenau " Timișoara în calitate chiriaș și de ordonator terțiar de credite.

Art. 3: Se aprobă draftul Actului adițional conform Anexei care este parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică - Biroul Finanțare Școli, Serviciul Școli -Spitale, Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Liceul Teoretic "Nikolaus Lenau " .

Art. 5 : Prezenta hotărâre se comunică:Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Generală Drumuri,Poduri,Parcaje, și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est ;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Serviciul Școli Spitale;
- Direcției Comunicare- Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
- Liceului Teoretic Nicolausb Lenau;
- Episcopiei Romano-Catolica de Timișoara;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara