Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Februarie 

Hotararea Consiliului Local 69/18.02.2020
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul „DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020 - 4015/18.02.2020, a primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr SC2020 - 4015/18.02.2020, al Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultura;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 18.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 4015/18.02.2020;
Avand in vedere Adresa nr. SC2020 - 4015/18.02.2020 a Directiei Economice;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Fisa Tehnica nr. 05/18.02.2020 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii, emisa de Comisia Tehnico -Economica;
Avand in vedere H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
Avand in vedere prevederile art. 42, alin. (1), lit.b) din Legea 500/2002 privind finantele publice;
Avand in vedere prevederile art.129 alin.(2), pct b), alin 4, pct d), alin 7, pct f), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139, alin.1, din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventii aferenta obiectivului de investitie "DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timisoara", intocmit de SC RHEINBRUCKE SRL, conform contractului de servicii nr.118-2019.

Art. 2: Se aproba indicatorii tehnico-economici -faza D.A.L.I pentru obiectivul "DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timisoara", prevazuti in Anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Se aproba descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timisoara", prevazuta in Anexa 2, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se va face din finantarea acestuia in cadrul Programului Operational POR 2014-2020, prin Axa prioritara 9 Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1-Dezvoltarea locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC).

Art. 5 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultura din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 6: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generala de Urbanism
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
-Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultura;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Comunicare Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara