Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 76/01.03.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuințe colective și servicii" str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C și Ion Ionescu de la Brad nr. 5 Timișoara,


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. UR2011-001823/03.02.2011 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere Adresa Consiliului Județean Timiș nr. R 7716 din 15.06.2010;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 01/14.01.2010 și Avizul favorabil nr. 01/PV-09.09.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuințe colective și servicii" str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C și Ion Ionescu de la Brad nr. 5 Timișoara, având ca beneficiar pe S.C. INTERBRICK S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 43/2009, realizat de S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: UTR 1 - SERVICII: POT max. = 50 %, CUT max. = 3,0, Regim de înălțime max. = S+P+6E+Er; UTR 2 - LOCUINTE COLECTIVE: POT max. = 35 %, CUT max. = 3,0, Regim de înălțime max. = S+P+6E+Er, nr. maxim de apartamente = 110, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirilor cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.71/N din 27 martie 1997, acces auto și realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari conform Avizului Comisiei de Circulație nr. TH2010-001318/11.03.2010, spații verzi de 25% din suprafața totală a parcelei conform Avizului Agenției Regionale pentru Protecția Mediului nr. 759/29.11.2010.

Art. 3: Autorizatia de Construire se va putea emite doar după ce suprafetele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniu public și înscrierea în C.F. a servituților de trecere auto și pietonal, conform Planșei de Circulația terenurilor nr. 43 A 05, suprafețele exacte fiind stabilite până la faza de autorizare.

Art. 4: Terenul studiat este în suprafață totală de 6162 mp, este înscris în CF nr. 414822 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 83967 nr. cadastral/nr. topografic vechi imobil top: 2198-2199/8), nr. cadastral/nr. topografic 414822 în suprafață: din acte - , și măsurată = 1974 mp, reprezentând teren intravilan curți construcții; CF nr. 414840 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 105204, nr. cadastral/nr. topografic vechi imobil: top 2198-2199/7), nr. cadastral/nr. topografic 414840 în suprafață: din acte - , și măsurată = 984 mp, reprezentând teren intravilan curți construcții; CF nr. 407141 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 105170, nr. cadastral/nr. topografic vechi imobil top: 2198-2199/3), nr. cadastral/nr. topografic 407141 în suprafață: din acte = 1970 mp, și măsurată = 1970 mp, reprezentând teren intravilan curți construcții; CF nr. 414820 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 110648, nr. cadastral/nr. topografic vechi imobil: top 2198-2199/4) nr. cadastral/nr. topografic 414820 în suprafață: din acte = 1234 mp, și măsurată = 1232 mp, reprezentând teren intravilan curți construcții; fiind proprietatea S.C. INTERBRICK S.R.L.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuințe colective și servicii" str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C și Ion Ionescu de la Brad nr. 5 Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 6: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuințe colective și servicii" str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C și Ion Ionescu de la Brad nr. 5 Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Tehnice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control Intern;
- Beneficiarului S.C. INTERBRICK S.R.L;
- Proiectantului S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara