Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 342/28.09.2010
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a unor bunuri - mijloace fixe inventariate în anul 2009, aflate in evidenta Municipiului Timișoara, care au fost propuse pentru casare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010-21700/13.09.2010 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii contabilități nr.82/1991, republicată;
Având în vedere Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2861/09.10.2009;
Având în vedere Dispoziția nr. 2177 / 30.09.2009 a Primarului Municipiului Timișoara, modificată și completată cu Dispoziția nr. 2654/ 11.12.2009 și Referatul nr. SC2010-2830/08.02.2010 aprobat de Primarul Municipiului Timișoara;
Având în vedere procese verbale de inventariere încheiate de Comisiile de inventariere nr. 4 și 6 și Procesul verbal nr. SC2010-1924/19.03.2010 de inventariere pe anul 2009 a bunurilor înregistrate în evidențele Municipiului Timișoara încheiat de Comisia centrală de inventariere;
Având în vedere prevederile art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice,modificată și completată;
Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune , casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) și art.122 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și după caz valorificarea bunurilor - mijloacelor fixe prevăzute în Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4. , anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Procedura de scoatere din funcțiune, casare și după caz valorificare a bunurilor-mijloacelor fixe, cuprinse în Anexele prevăzute la art. 1, se va face în conformitate cu prevederile art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, modificată și completată.

Art: 3: Procedura de scoatere din funcțiune, casare și după caz valorificarea bunurilor - mijloacelor fixe cuprinse în anexele mai sus menționate va fi pusă în aplicare de către Comisiile de inventariere împreună cu direcțiile care gestionează aceste bunuri.

Art: 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, Direcția Economică si Direcția Tehnica din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara .

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara