Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 192/29.05.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire două case familiale", str. N.D. Cocea nr. 17 Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-001471/14.05.2007- al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere Raportul de avizare 01/PV-02.03.2007 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții , republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) și alin. 5 lit. ( c ) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Detaliu "Construire două case familiale", str. N.D. Cocea nr. 17, Timișoara, având ca beneficiari pe KOVACS ANDREI PETRU și KOVACS NONI BENEDICTA, întocmit conform Proiectului nr. 2/2007, realizat de B.I.A. arh. Benea Doina, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: construirea unei locuințe tip duplex, regimul de înalțime de P+M și retrageri față de limitele laterale de proprietate raportate la cladirile vecine, accesul auto se face pe parcelă din strada N.D. Cocea, conform planșei anexă la Avizul Comisiei de Circulație nr. TH2006-004706/02.11.2006, realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT maxim = 26 %, coeficientul de ocupare al terenului CUT maxim = 0,38, spații verzi de minim 20 % din suprafața totală a parcelei.

Art. 3: Soluția urbanistică va lua în considerare posibilitatea dezvoltării și densificării ulterioare a cvartalului delimitat de str. N.D. Cocea, str. Martir Constantin Radu, Calea Buziașului și str. Millo Matei.

Art. 4: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire două case familiale", str. N.D. Cocea, nr. 17 Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 958 Moșnița Nouă, având nr. cadastral 205, cu suprafața de 1439 mp, fiind proprietatea lui KOVACS ANDREI PETRU și KOVACS NONI BENEDICTA.

Art. 5: Retelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localitatii, cu respectarea avizelor aferente și pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
-Institutiei Prefectului - Județul Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Dircției Drumuri și Transporturi;
-Direcției Comunicare;
-Direcției Dezvoltare;
-Direcției de Mediu;
-Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Beneficiarilor KOVACS ANDREI PETRU și KOVACS NONI BENEDICTA;
-Proiectantului B.I.A. arh. Benea Doina;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara