Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 173/15.04.2014
privind atribuirea directa prin contract de concesiune către S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. a unei suprafețe de teren în vederea amenajării unei parcări supraterane


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 9240/08.04.2014 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa SC Drumuri Municipale Timișoara SA nr. 2294/02.04.2014, înregistrată la Primaria Municipiului Timișoara cu nr. RE2014- 000591/02.04.2014;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013 privind aprobarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara, modificată și completată;
Având în vedere Hotarârea Guvernului României nr. 955/15.07.2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, modificată și completată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 199/18.11.1997 privind reorganizarea Regiei Autonome Drumuri Municipale ca societate pe actiuni S.C."DRUMURI MUNICIPALE" S.A.;
Având în vedere art. 59 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. (c) si alin. (5) lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă retragerea concesiunii asupra parcării din Piata Foch Ferdinand și eliminarea poziției nr. 62 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 204/04.04.2013.

Art. 2: Se aprobă atribuirea directa, prin contract de concesiune, catre S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. - Serviciul Administrare Parcări, pe o perioada de 49 de ani, a terenului din Piata Foch Ferdinand, identificat prin CF nr. 420077/6 (număr provizoriu) în suprafață de 1852 mp, în vederea realizarii unei parcări supraterane.

Art. 3: Concesionarea terenurilor prevazute la art. 2 se efectuează în schimbul unei redevente în cuantum de 1% din veniturile rezultate din exploatarea parcărilor.

Art. 4: Se aprobă Caietul de sarcini privind selecția partenerului de asociere și negocierea contractului de asociere în participațiune pentru realizarea și exploatarea parcajului public din Piata Foch Ferdinand Timișoara, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și care devine anexă la Contractul de asociere.

Art. 5: Se aprobă Contractul de asociere, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Se numește Comisia pentru selectarea partenerului pentru realizarea obiectivului arătat la art. 2 având următoarea componență:
 Președinte - Dan Diaconu - Viceprimar
 Membri - Octavian Bulboacă - director general SC Drumuri Municipale Timișoara SA
Marcela Fericel - Director economic SC Drumuri Municipale Timișoara SA
Ionel Ursu - Șef Serviciu Administrare Parcări SC Drumuri Municipale Timișoara SA
Florin Baias - avocat SC Drumuri Municipale Timișoara SA
Traian Constantin Stoia - Viceprimar Municipiul Timișoara
Ciprian-Corneliu Jichici - Consilier Local
Constantin-Ștefan Sandu - Consilier Local
Petrică Folică - Consilier Local

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Tehnică, Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse și Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și S.C Drumuri Municipale Timișoara S.A..

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcției Poliția Locală
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- SC Drumuri Municipale Timișoara SA;
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
RADU ȚOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara