Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 540/14.11.2006
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă de locuințe cu funcțiuni complementare" extravilan Timișoara, Calea Torontalului


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-005257/17.10.2006 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38, alin. 2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală modificată și completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă de locuințe cu funcțiuni complementare" extravilan Timișoara, Calea Torontalului conform Proiectului nr. 24/2005, întocmit de S.C. Atelier TREI S.R.L care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic Zonal "Zonă de locuințe cu funcțiuni complementare" extravilan Timișoara, Calea Torontalului se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.

Art. 2: Terenul studiat este înscris în C.F. nr.139084 Timișoara, nr. topo A 698/2/4/1 - arabil extravilan în suprafață de 10000 mp, proprietari LEUSCA MIHAI, LEUSCA MARCELA, MILOI GHEORGHE, MILOI DANIELA CARLA și CF 136556 Timișoara, nr. topo A 698/2/4/2/1 - arabil extravilan în suprafață de 16300 mp, proprietar ZBEGAN GHEORGHE jr;

Art. 3:Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă de locuințe cu funcțiuni complementare" extravilan Timișoara, Calea Torontalului și a Regulamentului Local de Urbanism.
La realizarea construcțiilor se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice. Branșarea la utilități se va face pe cheltuiala beneficiarilor acestei documentații.

Art. 4: Autorizațiile de Construire se vor putea elibera doar după ce sprafețele de teren afectate de drumuri vor fi domeniul public, conform Decalarațiilor Notariale nr. 1518 din 04.07.2006 si 1519 din 04.07.2006.

Art. 5: După aprobarea documentației terenul va trece din zona D de impozitare, în zona B de impozitare.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Centrului de Consiliere Cetățeni;
- Beneficiarilor Leusca Mihai, Leusca Marcela, Miloi Gheorghe, Miloi Daniela Carla, Zbegan Gheorghe jr;
-Proiectantului S.C. Atelier TREI SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA RADOVAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara