Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 844/20.12.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Comert, servicii și locuire" Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-019996/17.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-019996/17.12.2018 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.12.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-019996/17.12.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 23/29.03.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 41/25.10.2018;
Având în vedere Acordul Municipiului Timisoara prin Directia Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse nr. CT2018-006389/12.12.2018 cu privire la elaborare PUZ "Comert, servicii și locuire" conform Certificatului de Urbanism nr. 3501/16.08.2017 prelungit;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-019996/19.12.2018 și adresa nr. UR2018-019996/17.12.2018, ale Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 102 din 15.10.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara isi da acordul cu privire la realizarea Planul Urbanistic Zonal "Comert, servicii și locuire" Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timișoara.

Art. 2: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Comert, servicii și locuire" Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timișoara, având ca beneficiar pe DAHMA RICHARD JOSEPH, întocmit conform Proiectului nr. 318/2017, realizat de SC TECTONICS HOUSE SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se stabilesc condițiile de construire:
Funcțiunea principală propusă pe terenul reglementat - zonă de comerț, servicii și locuire.
P.O.T. max propus - conform planșei de reglementări U05
C.U.T. max propus = 3
Regimul maxim de înălțime propus = P+4E+Er,
Hmax cornișă = 24,00 m;
Se va corela aliniamentul cu aliniamentele de pe Bulevardul Eroilor;
Retragere față de limita de la sud minim 8,00 m;
Locuire se va realiza doar la ultimul nivel;
Imobilul se va dota în mod obligatoriu cu lift, conform legislației în vigoare.
Numărul unităților locative, spațiilor comerciale și de servicii este condiționat de asigurarea locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse.
Zone verzi propuse în documentație și în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecția Mediului, Decizia de încadrare nr. 102/15.10.2018 în suprafață de 20%. Suprafața de zone verzi va fi clar identificată, amenajată și întreținută.
- Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-003747/28.06.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.;

Art. 4: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Comert, servicii și locuire" Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat, în suprafață totala S = 652 mp este înscris în CF nr. 412333, nr. top 412333 (nr. CF vechi 7372, nr. top 9225, 9226), teren intravilan, proprietar Municipiul Timișoara, domeniu privat cota actuala 440/652, Dahma Richard-Joseph întabulare drept de proprietate, cota actuala 138/652 cota aferenta ap. 1+3 și Dahma Richard-Joseph întabulare drept de proprietate, cota actuala 74/652 teren aferent ap. 2; întabulare drept de Concesiune asupra 63 mp teren aferent ap. 1+3 pe o durata de 49 ani, începand de la data de 17.02.2017.
Conform Acordului Municipiului Timisoara prin Directia Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse I Est , nr. CT2018-006389/12.12.2018 cu privire la elaborare PUZ "Comert, servicii și locuire" conform Certificatului de Urbanism nr. 3501/16.08.2017 prelungit și a Raportului de Specialitate nr. UR2018-019996/19.12.2018 al Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse I Est - Autorizatia de construire va putea fi eliberata doar dupa obtinerea, de catre proprietar, a titlului pe teren.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Comert, servicii și locuire" Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Seviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor;
- Proiectantului;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara