Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 74/09.09.2016
privind finalizarea lucrărilor de execuție pentru contractele în derulare din cadrul Programului KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timișoarei (Infrastructură municipală Faza II), și aprobarea finanțării de la Bugetul Local, a cheltuielilor necesare finalizării acestora


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 21538 / 05.09.2016 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului local nr. 61/26.02.2008 - privind aprobarea Acordului de Împrumut, Finanțare și Program încheiat între KfW, Republica România și Municipiul Timișoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 62/26.02.2008 - privind aprobarea Acordului separat la Acordul de Împrumut, Finanțare și Program;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 192/22.04.2008 - privind aprobarea contractării unei finantari rambursabile externe în valoare de 3 milioane euro;
Avand in vedere Legea nr. 229/2010 privind ratificarea Acordului de împrumut și finanțare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), și România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice al României (Împrumutat) și Municipiul Timișoara (Agenția de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro și o contribuție financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timișoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la București la 22 decembrie 2009 și, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 172/31.05.2011 privind aprobarea Acordului Subsidiar de Împrumut și Finanțare între Ministerul Finanțelor Publice și Municipiul Timișoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 306/30.05.2013 privind aprobarea Manualului de Proceduri a programului "Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timișoarei, Infrastructură Municipală Fază II ";
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 414/20.11.2009 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și Analizei cost-beneficiu, a proiectului precum și a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului National C.D. LogaTimișoara" în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătățirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenție 3.4. - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 491/24.09.2013 privind includerea lucrărilor de refacere învelitoare șarpantă la Corpurile A1, A2, A3 la Colegiul Național C.D. Loga, în Programul KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timișoarei (Infrastructură municipală Faza II);
Având în vedere adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 683057 din 01.07.2016, înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr. SC2016-016638 din 07.07.2016, referitor la faptul că: "finanțarea pentru finalizarea lucrărilor care au contracte în derulare, pentru care este necesară acoperirea diferenței de costuri pentru lucrările executate și neplătite, cât și pentru cele rămase de executat, cade în sarcina Municipiului Timișoara....,";
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba includerea finanțării din Bugetul Local, a cheltuielilor necesare finalizării lucrărilor de refacere învelitoare șarpantă la Corpurile A1, A2, A3 la Colegiul Național C.D. Loga, conform capitolului 6.07 din Studiul de fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 414/2009 , a lucrării exterioare pentru reabilitarea clădirii și a spațiilor adiacente clădirii din cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Nikolaus Lenau Timișoara" și a serviciului de auditare privind fondurile alocate programului, respectiv pentru Raportul de Audit aferent anului 2015, din Programul KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timișoarei (Infrastructură municipală Faza II).

Art. 2: Se aprobă suportarea de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru finalizarea lucrărilor exterioare pentru reabilitarea clădirii și a spațiilor adiacente clădirii din cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Nikolaus Lenau Timișoara"a diferenței de costuri de 2.105.224,81 lei, rezultate între valoarea contractată și valoarea plătită din finanțarea KfW, condiționat de cuprinderea în prealabil a sumei în Bugetul Local în Programul Dezvoltare 2016 Investiții", la poziția 70.02.03 - Locuințe, - 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuințe, punctul A Lucrări în continuare - Reabilitare Clădiri Istorice în Municipiul Timișoara (KfW).

Art. 3: Se aprobă suportarea de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru finalizarea lucrărilor de refacere învelitoare șarpantă la Corpurile A1, A2, A3 la Colegiul Național C.D. Loga a diferenței de costuri de 503.986,04 lei, rezultate între valoarea contractată și valoarea plătită din finanțarea KfW, condiționat de cuprinderea în prealabil a sumei în Bugetul Local în Programul Dezvoltare 2016 Investiții", la poziția 70.02.03 - Locuințe, - 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuințe, punctul A Lucrări în continuare - Reabilitare Clădiri Istorice în Municipiul Timișoara (KfW).

Art. 4: Se aprobă suportarea de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru serviciile de audit prestate privind utilizarea fondurilor pentru anulul 2015, respectiv Raportul de audit pentru anul 2015, în valoare de 7.470,00 lei, conform contractului încheiat cu auditorul, condiționat de cuprinderea în prealabil a sumei în Bugetul Local în Programul Dezvoltare 2016 Investiții", la poziția 70.02.03 - Locuințe, - 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuințe, punctul A Lucrări în continuare - Reabilitare Clădiri Istorice în Municipiul Timișoara (KfW).

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Urbanism și Direcția Economică din cadrul primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Școli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara