Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 225/19.06.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "LOCUINȚA COLECTIVA S+P+2E+M", Str. Tosca - Str. Vasile Voiculescu, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U92007-002927/14.05.2007 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În coroborare cu reglementările din Planul Urbanistic de Detaliu "Muzicescu - Calea Urseni", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2001;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "LOCUINȚĂ COLECTIVĂ S+P+2E+M", Strada Tosca - Strada Vasile Voiculescu, Timișoara având ca beneficiari pe ALBU OLIVER și PETROI NICOLAE, întocmit conform Proiectului nr.3.03/2007, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire : regimul de înălțime maxim admis S+P+2E+M, realizarea a minim 36 locuri de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiar, procentul de ocupare a terenului POT maxim = 50 %, coeficient de utilizare a terenului CUT maxim = 2,6, spații verzi minim 30% din suprafața terenului, se va amenaja platformă pentru colectarea deseurilor menajere și parcaje ce vor deservi clădirea propusă, accesul auto și pietonal pe parcelă se va realiza din strada V. Voiculescu, pe o alee de incintă, cu ieșire pe strada paralelă, Ioan Stoia Udrea.

Art. 3: Rețelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localității, cu respectarea avizelor aferente și pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 4: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "LOCUINȚĂ COLECTIVĂ S+P+2E+M", Strada Tosca - Strada Vasile Voiculescu, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat, însumeaz o suprafață total de 2400 mp., fiind constituit din parcela cu numrul cadastral 14241/1/1, înscris în CF nr. 132482, cu suprafață de 1224 mp., proprietatea lui ALBU OLIVER și parcela cu numrul cadastral 14241/1/29, înscris în CF nr. 132484, cu suprafață de 1176 mp., proprietatea lui PETROI NICOLAE.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "LOCUINȚĂ COLECTIVĂ S+P+2E+M", Strada Tosca - Strada Vasile Voiculescu, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
-Beneficiarilor ALBU OLIVER și PETROI NICOLAE;
-Proiectantului S.C PILOT TEAM S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara