Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 486/26.09.2019
privind aprobarea majorarii capitalului social al SC Societatea de Transport Public Timisoara SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

    Avand in vedere Expunerea de motive nr.SC2019-24194/25.09.2019, privind oportunitatea proiectului de hotarare  a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
   Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019- 24194/25.09.2019, intocmit de catre Directia Generala Drumuri Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
   Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic  din data de 26.09.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-24194/25.09.2019;
   Avand in vedere avizele  Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si al Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
   Avand in vedere Hotararea Consiliului Local  nr. 271 din data de 28.07.2017 - privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara  in societate comerciala pe actiuni;
   Avand in vedere adresa SC Societatea de Transport Public Timisoara SA nr. 17819/23.08.2019, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara sub nr. SC2019-021695/29.08.2019;
   Avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie al SC STPT SA  nr. 8/18.01.2019;
   Avand in vedere fisa mijlocului fix din care rezulta ca vehiculul este in proprietatea privata a municipiului Timisoara si este amortizat complet;
   Avand in vedere prevederile:
  a) art. 210 si art. 212 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale;  
  b) art. 35 din Legea finantelor publice locale nr.273/2006;
  c) art.92 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 57/2019- privind Codul Administrativ;
   In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2, lit.a) si d), alin.(3)  lit.d) si alin.(7) lit.n) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;
   In temeiul art. 139 alin.(1) si art.196 alin.(1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 57/2019-  privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba majorarea capitalului social al Societatiide Transport Public Timisoara SA prin aport in natura, constand in bun mobil - autobuz M3 Mercedes Benz 0345 Conecto, avand numar de inmatriculare TM-15-GUI.

Art.2: Valoarea aportului in natura este de 5.920 Euro, respective 28.030 lei, in conformitate cu Raportul de evaluare nr. 9/BM/2019 intocmit de catre SC Top Sky Valuation SRL, membru corporativ ANEVAR, potrivit Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3: Predarea bunului ce constituie aportul in natura al Municipiului Timisoara la capitalul social al Societatiide Transport Public Timisoara SA se face pe baza de protocol de predare-primire.

Art.4: Se imputerniceste directorul societatii sa intreprinda demersurile cerute de lege pentru modificarea actului constitutiv al societatii si inregistrarea modificarilor la Oficiul Registrului Comertului.

Art. 5:  Ca urmare a celor aratate la art.1, inceteaza dreptul de administrare al Societatiide Transport Public Timisoara SA asupra autoturismului - autobuz M3 Mercedes Benz 0345 Conecto, avand numar de inmatriculare TM-15-GUI.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati  din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si SC Societatea de Transport Public Timisoara SA.

Art. 6: Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local al Municipiului Timisoara si publicare pe site-ul propriu al Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 7: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al  Primariei Municipiului Timisoara si se  comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - II Vest;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Politia Locala;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Mass - media locale;
- SC Societatea de Transport Public Timisoara SA.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara