Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană
Acte necesare și formulare
| Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană

DIRECȚIA URBANISM


1. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Urbanism pentru scoatere din circuitul agricol (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde : elementele de identificare a imobilului, numărul cadastral și numărul de carte funciară
 • Dovada achitării taxei pentru C.U. (copie chitanță)
 • Plan de situație (1 :500) -2 copii xerox și plan de încadrare în zonă (1 :5000) - 1 copie xerox, eliberate de Primăria Municipiului Timișoara
 • Extras C.F. original și la zi (valabil 30 zile).

NOTĂ: ACTELE  SE DEPUN LA GHIȘEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 - CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

2. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Urbanism pentru lucrări de construire/desfințare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):
 • Cerere tip întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde: elementele de identificare a imobilului, numărul cadastral și numărul de carte funciară a imobilului, adresa și scopul solicitării
 • Copie extras C.F., actualizat la zi.
 • Dovada achitării taxei pentru C.U. (copie chitanță)
 • Plan de situație (1 :500) - 2 copii xerox și plan de încadrare în zonă (1:5000) - 1 copie xerox, eliberate de Primăria Municipiului Timișoara
Pentru cazurile care fac obiectul HCL nr. 455/2014 privind Regulamentul de identitate cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara, dosarul se va completa cu:
 • fotografii cu situația existentă;
 • simulare foto cu vecinătățile.

NOTĂ:
ACTELE  SE DEPUN LA GHIȘEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 - CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.


3. Acte necesare pentru obținerea Autorizației de Construire (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):
 • Cerere tip întocmită și semnată/ștampilată de titularul unui drept real asupra imobilului conf.L50/1991 republicata
 • Dovada achitării taxei pentru A.C. (copie chitanță)
 • Extras C.F. individual și după caz și/sau colectiv original și la zi (valabil 30zile)
 • Certificat de Urbanism (valabil)
 • Deviz general de lucrări
 • Avize și acorduri ce rezultă din situația juridică din C.F.
 • Avize și acorduri și/sau studii în funcție de lucrarea de construire solicitată, cerute prin Certificatul de Urbanism.
 • 2 Dosare identice cu șină
OBSERVAȚIE: Toate actele se vor îndosaria. Se va numerota documentația (exemplarul pentru primărie) pe fiecare filă, numărătoarea făcându-se de la ultima la prima filă.
NOTĂ: ACTELE  SE DEPUN LA GHIȘEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 - CAMERA 12.


Cererea nu se supune aprobării tacite.


4. Acte necesare pentru emiterea autorizațiilor de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție în primă urgență


Având în vedere prevedere alin (I) și alin (2) al art. 17 al Ordinului 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Ordinului 839/2009

(1) În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (16) din Lege, autorizația de construire/desființare pentru executarea lucrărilor de intervenție în primă urgență, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamități naturale - cutremure, inundații, alunecări/prăbușiri de teren sau altele asemenea - ori alte evenimente cu caracter excepțional, se emite imediat de către autoritatea administrației publice competente potrivit Legii. Documentațiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare urmează să fie elaborate și aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor, acordurilor și punctului de vedere al autorității competente pentru protecția mediului, precum și după caz a actului administrativ al acesteia, solicitate prin certificatul de urbanism emis, în condițiile Legii, împreună cu autorizația de construire/desființare. în cazul construcțiilor/instalațiilor care prezintă pericol public, autorizația de construire se emite pentru executarea lucrărilor de intervenție în primă urgență, pentru prevenirea/atenuarea sau reducerea globală a riscului de producere a efectelor riscurilor naturale - cutremure, inundații, alunecări de teren, tasări și/sau prăbușiri de teren etc. - ori antropice (explozii, incendii, avarii, alte accidente tehnice etc. - consolidarea/repararea elementelor structurale/nestructurale ale construcției - inclusiv prin introducerea unor elemente structurale suplimentare - în scopul evitării pierderilor de vieți omenești sau rănirii grave a persoanelor, precum și distrugerii unor bunuri materiale, culturale și artistice de valoare.

(2)
În mod similar, potrivit prevederilor art. 7 alin. (16AI) din Lege, autorizația de construire se va emite în regim de urgență, pentru lucrările de intervenție în primă urgență la construcții monumente istorice, cu consultarea prealabilă a organismelor abilitate ale Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, precum și pentru lucrările de consolidare la clădirile încadrate, prin raport de expertiză tehnică ori prin notă tehnică justificativă, în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (10) din Lege.

Vă rugăm să preluați solicitările privind emiterea autorizațiilor pentru executarea lucrărilor de intervenție în primă urgență în baza următoarelor acte:
- extras de carte funciară originală și la zi
- descriere privind încadrarea în lege însoțite de planșe foto/notă tehnică justificativă pentru clădiri încadrate în risc seismic clasa 1 și care prezintă pericol public
- după caz punctul de vedere al Direcției Județene pentru Cultură Timiș


OBSERVAȚIE: 1. Toate actele se vor îndosaria.
                        2.  În același timp, se vor depune actele și pentru certificatul de urbanism.

NOTĂ:
ACTELE  SE DEPUN LA GHIȘEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 - CAMERA 12.
Cererea nu se supune aprobării tacite.


5. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Autorizație de Desființare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):
 • Cerere tip întocmită și semnată/ștampilată de titularul unui drept real asupra imobilului conf.L50/1991 republicata
 • Dovada achitării taxei pentru A.D. (copie chitanță)
 • Adeverință cu valoarea impozabilă a clădirii de la Serviciul Impozite și Taxe
 • Extras C.F. individual și după caz și/sau colectiv original și la zi (valabil 30zile)
 • Certificat de Urbanism (valabil)
 • Deviz general de lucrări
 • Avize și acorduri ce rezultă din situația juridică din C.F.
 • Alte avize și acorduri cerute prin Certificatul de Urbanism.
 • 2 Dosare identice cu șină
OBSERVAȚIE: Toate actele se vor îndosaria. Se va numerota documentația (exemplarul pentru primărie) pe fiecare filă, numărătoarea făcându-se de la ultima la prima filă.

NOTĂ: ACTELE  SE DEPUN LA GHIȘEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 - CAMERA 12.
Cererea nu se supune aprobării tacite.

6. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Prelungire Certificat de Urbanism (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):
 • Cerere tip
 • Dovada achitării taxei pentru prelungirea Certificatului de urbanism (copie chitanță; se achita 30% din suma platită inițial la certificatul de urbanism)
 • Cerificatul de Urbanism în original.

NOTĂ:
ACTELE  SE DEPUN LA GHIȘEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 - CAMERA 12.
Cererea nu se supune aprobării tacite.


7. Acte necesare pentru solicitare eliberare /emitere Prelungire Autorizație de Construire/desfințare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):
 • Cerere tip
 • Dovada achitării taxei pentru prelungirea Autorizației de Construire (se achită 30% din suma plătită inițial la autorizația de construire)
 • Autorizația de Construire în original
 • Extras C.F. original și la zi (valabil 30de zile).
 • Copie anunt incepere lucrari

NOTĂ: ACTELE  SE DEPUN LA GHIȘEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 - CAMERA 12.
Cererea nu se supune aprobării tacite.

8. După eliberarea Autorizației de Construire/Desființare trebuie comunicate Primăriei Municipiului Timișoara și Inspectoratului Teritorial în Construcții Timiș, conform Ordinului nr. 839/12.10.2009, următoarele:

a) Pentru Primăria Municipiului Timișoara:


NOTĂ: ACTELE  SE DEPUN LA GHIȘEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 - CAMERA 12.
Cererea nu se supune aprobării tacite.

b) Pentru Inspectoratul Teritorial în Construcții Timiș:

9. Model pentru panou de identificare a investiției - conform Ordinului nr. 839/12.10.2009


10.  Acte necesare pentru scutire de impozit:

A. Lista cu documentele necesare pentru acordarea facilităților fiscale la plata impozitului pentru clădirile la care s-au realizat lucrări în condițiile Legii 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare conform HCL 269/28.07.2017, anexa nr.2

a. Cerere scrisă de mână în vederea acordării scutirii;
b. Copie buletin/carte de identitate a solicitantului  în cazul persoanelor fizice / copie certificat de înregistrare fiscală în cazul persoanelor juridice;
c. Dovada proprietății asupra clădirii;
d. Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile.  În cazul Asociațiilor de proprietari, se va depune extras de carte funciară în extenso, în copie, nu mai vechi de 30 de zile, tabel cu persoanele care fac parte din Asociația de proprietari, semnat și ștampilat de către administratorul asociației de proprietari;
e. Nota tehnică de constatare în care sunt prevazute măsurile de intervenție pentru reabilitare;
f. Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile legii nr.50/1991 republicata și actualizata sau avizul tehnic prealabil al arhitectului-șef al Municipiului Timișoara, după caz;
g.Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din care să rezulte că s-au realizat lucrările consemnate în nota tehnică de constatare și data finalizării lucrărilor;
h. Se va depune copia avizului conform al Ministerului Culturii sau al direcțiilor județene de cultură, potrivit prevederilor legale în cazul în care lucrările de intervenție sunt efectuate la clădirile monument istoric din zonele de protecție ale munumentelor istorice și din zonele construite protejate;
i. Declarație pe proprie răspundere a deținătorului imobilului (proprietar, reprezentat Asociatie de proprietari) că lucrările de intervenție au fost realizate pe cheltuiala proprie însoțite de dovada efectuării lucrarilor pe cheltuiala proprie (copie facturi, chitanțe fiscale) atât pentru materialele de construcție utilizate, cât și pentru lucrările efectuate;

Dosarul cuprinzând documntele menționate mai sus se depune la Camera 12 a Municipiului Timișoara până la 31 decembrie 2017.

Pentru a beneficia de această facilitate, persoanele fizice sau juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:
a) Să realizeze lucrările prevăzute de Legea nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viața, integritatea fizică și siguranța populației și/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit și a spațiilor publice urbane, lucrari ce trebuie finalizate pana la data de 31.12.2017;
b) Lucrările de intervenție să fie realizate în conformitate cu programele multianuale privind  creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor;
c) Lucrarile realizate sa fie cele recomandate în nota tehnică de constatare atestate expres în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
d) Până la termenul limita de depunere a cererii privind acordarea scutirii, respectiv 31.12.2017 să aibă achitate obligațiile datorate bugetului local scadente la data de 31.12. 2017
B. ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI  PE CLADIRI PENTRU PROPRIETARII APARTAMENTELOR DIN BLOCURILE DE LOCUINȚE ȘI AI IMOBILELOR CARE AU EXECUTAT LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PE CHELTUIALĂ PROPRIE


În vederea acordării de facilități fiscale la plata impozitului pe clădirile la care s-au realizat lucrări în condițiile OUG 18/2009, anexăm prezentei lista cu documentele necesare care trebuie depuse de către solicitanți.
Proprietarii apartamentelor din același bloc de locuințe vor prezenta documentele tehnice în 2 exemplare (original și copie, semnate pentru conformitate cu originalul).Documentele originale vor fi returnate după analiza dosarului.
Avizul favorabil/nefavorabil, va fi comunicat solicitantului în urma analizei dosarului de către consilierii Biroului Eficientizare Energetică Blocuri respectiv inspectorii din cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

În acest sens, se impune preluarea acestor documente cu opis și numerotate.
 
În cazul în care solicitantul nu prezintă toate documentele necesare, dosarul nu va fi preluat de către consilierii din cadrul Serviciului Relaționare Directă cu Cetățenii.
 
Documentele se depun la camera 12,  ghiseele 5-6-7-15 in timpul programului cu publicul.
 
Documente necesare pentru acordarea de facilităti fiscale la plata impozitului pentru blocuri
a. Cerere scrisă în vederea acordării scutirii;
b. Copie buletin/carte de identitate a solicitantului  în cazul persoanelor fizice/copie certificat de înregistrare fiscală în cazul persoanelor juridice;
c. Dovada proprietății asupra clădirii; în cazul persoanelor juridice se vor depune documente din care să rezulte că apartamentul din blocul de locuințe la care au fost efectuate lucrările de intervenție, are destinația de locuință;
d. Extras de carte funciară colectiv în estenso, nu mai vechi de 30 de zile, tabel cu persoanele care fac parte din Asociația de proprietari, semnat și ștampilat de către președintele asociației de proprietari;
e. Documentele referitoare la starea inițială a blocurilor de locuințe:
-  carte tehnică a imobilului sau cel puțin un contract de închiriere/vanzare – cunpărare din care să rezulte că imobilul a fost construit după proiecte elaborate în perioada 1950-1990;
-  Certificatul de performanță energetică și raportul de audit energetic în original, în care sunt prevăzute măsurile de intervenție pentru reabilitarea termică recomandate de auditorul energetic;
-  Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile legii nr.50/1991 republicată și actualizată;
f. Documente referitoare la starea finală a imobilului:
-  Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în original, întocmit în condițiile legii (semnat de inspectorii din cadrul Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană),  din care să rezulte categoriile de lucrări executate, din cele recomandate de auditorul energetic în raportul de audit energetic inițial;
- Procesele verbale pe faze determinante, precum și procesele verbale de recepție calitativă (inclusiv pentru lucrări ascunse);
- Fotografii realizate înainte, în timpul și după executarea lucrărilor de intervenție, pentru toate categoriile de lucrări executate;
- Certificatul de performață energetică întocmit după realizarea lucrărilor de intervenție, cu evidențierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire;
- Auditul energetic final, întocmit după realizarea lucrărilor de intervenție, în care să fie menționate explicit lucrările de intervenție efectuate și cele recomandate în continuare;
- Dovada efectuării lucrărilor pe cheltuiala proprie (copie facturi, chitanțe fiscale, contracte de execuție lucrări), din care să rezulte efectuarea plăților de către asociația de proprietari/proprietar bloc de locuințe, atât pentru materialele de construcție utilizate, cât și pentru lucrările efectuate).

NOTĂ:
ACTELE  SE DEPUN LA GHIȘEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 - CAMERA 12.
Cererea nu se supune aprobării tacite.

 

11. Acte necesare pentru eliberării duplicatului AC/CU

NOTĂ:
ACTELE  SE DEPUN LA GHIȘEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 - CAMERA 12.
Cererea nu se supune aprobării tacite.

12. Acte necesare pentru aprobarea lucrărilor de construcții pentru imobile fără AC conform Legii 50/1991
Pentru cazurile care fac obiectul HCL nr. 455/2014 HCL nr. 455/2014 privind Regulamentul de identitate cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara

Pentru obtinerea Avizului Directiei Urbanism pentru zugravirea imobilului, dosarul va contine:
 • cerere tip;
 • copie extras CF;
 • fotografii cu situația existentă;
 • planșe color cu propunerile de fatada cu prezentarea cromaticii propuse si a tuturor elementelor constructive, cu precizarea codului de culoare NCS, în conformitate cu HCL 455/2014
 • desfășurare stradală (simulare foto) cu vecinătățile, în armonie cu clădirile învecinate.

Paleta clădiri istorice

Paleta clădiri neistorice


Pentru obtinerea Avizului Comisiei de Estetica Urbana, dosarul va contine:
 • fotografii cu situatia existenta (daca este cazul);
 • planșe color cu propunerile de fatada cu prezentarea cromaticii propuse si a tuturor elementelor constructive, cu precizarea codului de culoare NCS, in conformitate cu prezentul Regulament;
 • studiu cromatic pentru intreg ansamblul/frontul stradal/ frontul de piata, in functie de amplasarea cladirii.
Paleta clădiri istorice

Paleta clădiri neistorice

NOTĂ: ACTELE  SE DEPUN LA GHIȘEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 - CAMERA 12.
Cererea nu se supune aprobării tacite.


13. Etapele parcurse de o documentație de Plan Urbanistic Zonal (PUZ) până la obținerea unei Hotărâri a Consiliului Local a Municipiului Timișoara (H.C.L.):


 
EXPLICAȚII:

-      C.T.A.T.U. - Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism
-      Hotararea Consiliului Local nr. 183/08.05.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului" 
-      Hotararea Consiliului Local nr. 44/29.07.2016 privind aprobarea Modelului Cadru al Planului de Actiune pentru implementarea investitiilor propuse prin Planul de Urbanism Zonal"
-      Hotararea Consiliului Local 182/08.05.2017 privind aprobarea unei noi proceduri în vederea obținerii Avizului de oportunitate necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal  (P.U.Z.) 
-      Hotărârea Consiliului Local 137/25.03.2008 privind completarea documentațiilor pentru obținerea Autorizației de Construire, Certificatelor de Urbanism ( alipire, dezlipire, ieșire din indiviziune, etc.), Autorizației de Funcționare construcții și a Autorizației de Nefuncționare construcții, cu documente în format digital ce se depun la Primăria Timișoara, Direcția Urbanism și Serviciul Banca de Date Urbană
 
Emiterea Certificatului de Urbanism pentru obținerea Avizului de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut


1.     Cerere tip întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde: elementele de identificare a imobilului, numărul cadastral și numărul de carte funciară a imobilului, adresa și scopul solicitării
2.     Copie extras C.F., actualizat la zi.
3.     Dovada achitării taxei pentru C.U. (copie chitanță)
4.     Plan de situație (1 :500) - 2 copii xerox și plan de încadrare în zonă (1:5000) - 1 copie xerox, eliberate de Primăria Municipiului Timișoara

NOTĂ:
ACTELE  SE DEPUN LA GHIȘEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13 - CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

Eliberare/emitere Prelungire Certificat de Urbanism:


1.     Cerere tip (prelungire CU)
2.     Dovada achitării taxei pentru prelungirea Certificatului de urbanism (copie chitanță; se achita 30% din suma platită inițial la certificatul de urbanism)
3.     Cerificatul de Urbanism în original.

NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIȘEELE 5, 6 , 7 SAU 15 - CAMERA 12.


Cererea nu se supune aprobării tacite.


Etapa 1- etapa pregătitoare PUZ și RLU aferent:
1.   Cererea tip (FO 47_20_ver. 2- pentru demararea Etapei 1 – etapa pregătitoare PUZ și RLU aferent, conform Regulamentului aprobat cu HCL 183/2017;
2.   Anexa 1 (Cod FO 47_21_ver. 2) la HCL 183/2017 (model panou) cu datele beneficiarului, pe A4 sau A3 – pentru verificare si completare inspector zonă;
3.   Documentație conform HCL 183/2017(1 exemplar, pagini numerotate,  inclusiv format digital - CD  pdf  sau imagine si dwg - conf. HCL 137/2007):
 
PARTE DESENATĂ:
 • încadrarea în zonă, plan topografic/cadastral cu zona de studiu actualizat
 • conceptul propus - plan de situație cu prezentarea funcțiunilor, a vecinătăților și a limitelor servituților propus a fi instituite, modul de asigurare a acceselor, utilităților
 • piese desenate prezentate într-un limbaj nontehnic (volumetrii, perspective, axonometrii, schițe logice, scheme funcționale, machete, etc.)
PARTE SCRISĂ – memoriu de specialitate

Documentația se va prezenta inclusiv în format electronic (fișiere PDF)
Documentația prezentată va conține:
 • minim 3 planșe, pe format minim A3, cu elementele cerute (situație existentă, situație propusă, exemplificări ale propunerii, etc.)
 • format A4 pentru piese scrise
4.   Certificat de Urbanism (prin care i-a fost solicitat Avizul de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut însoțit de plan încadrare 1:5000 si plan situație existenta 1:500 eliberate de Primăria municipiului Timișoara)

În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data stabilirii datelor necesare a fi înscrise pe panoul model Anexa 1 se va prezenta dovada afișării panoului model Anexa 1 cu datele puse la dispoziție de către Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană.
NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIȘEELE 5, 6 , 7 SAU 15 - CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

Pentru emiterea Avizului de oportunitate:
1Cererea tip (ANEXA 2_FO-47-10 ver. 3– Cerere pentru emiterea Avizului de oportunitate, conform HCL nr. 182/2017, respectiv conform  Anexei  1  la  Ordinul  nr.  233/2016  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  350/2001, formularul F 4 ,,Cerere pentru emiterea avizului de oportunitate”)
2. Chitanță achitare taxă pentru emiterea Avizului de Oportunitate ;
3. dovada titlului asupra imobilului teren si/sau constructii/ extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi (copie)
4.Documentație conform HCL 182/2017 (2 ex. identice, pagini numerotate,  inclusiv format digital - CD  pdf  sau imagine si dwg):

PARTE DESENATĂ:


 • încadrarea în zonă, plan topografic/ cadastral cu zona de studiu actualizat
 • conceptul propus - plan de situație cu prezentarea funcțiunilor, a vecinătăților și a limitelor servituților propus a fi instituite, modul de asigurare a acceselor, utilităților
 • piese desenate prezentate într-un limbaj nontehnic (volumetrii, perspective, axonometrii, schițe logice, scheme funcționale, machete, etc.)
PARTE SCRISĂ – memoriu de specialitate
Documentația se va prezenta inclusiv în format electronic (fișiere PDF)
Documentația prezentată va conține (în fiecare din cele 2 exemplare):
·         minim 3 planșe, pe format minim A3, cu elementele cerute (situație existentă, situație propusă, exemplificări ale propunerii, etc.)
·         format A4 pentru piese scrise

5.
 Certificat de Urbanism (prin care i-a fost solicitat Avizul de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut însoțit de plan încadrare 1:5000 si plan situație existenta 1:500 eliberate de Primăria municipiului Timișoara)

6.
 Dovada amplasării  pe  proprietate  a  panoului  model  completat  conform  Anexei 1 (Cod FO 47_21_ver. 2) la  Regulamentul aprobat prin HCL nr. 183/2017prin fotografii datate.
NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIȘEELE 5, 6 , 7 SAU 15 - CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

Avizarea Planului de actiune
1 Cerere de mână pentru avizarea Planului de actiune conform HCL nr. 44/2016
2. Anexa (Cod FO 47_25_ver. 1) la HCL nr. 44/2016– 2 ex identice
Documentatie PARTE NONTEHNICĂ (1 exemplar):
- PARTE SCRISĂ: un scurt memoriu de prezentare
- PARTE DESENATĂ: volumetrii, perspective, axonometrii, schițe logice, scheme funcționale, machete.
  
NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIȘEELE 5, 6 , 7 SAU 15 - CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.


Etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, conf. HCL 140/2011, modificat prin HCL 183/2017

1. Cererea tip (Cod FO 47_19_ver. 2 – Cerere pentru demararea Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent), conform Regulamentului aprobat cu HCL 43/2016
2. Anexa 2 (Cod FO 47_22_ver. 2) la HCL 183/2017 (model panou) cu datele beneficiarului, pe A4 sau A3 – pentru verificare și completare inspector zonă
3. Chitanță achitare taxă pentru activitățile de informare și consultare a publicului pentru PUZ
4. Copie după Avizul de Oportunitate favorabil
5. Certificat de Urbanism (prin care i-a fost solicitat Avizul de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut însoțit de plan încadrare 1:5000 si plan situație existenta 1:500 eliberate de Primăria municipiului Timișoara);
7.  Plan de actiune conform H.C.L. nr. 44/2016;
8.  DOCUMENTATIA (2 ex. identice și 1 CD)- CD – 1 ex. – fișier PDF sau format imagine cu partea tehnică și non-tehnică:

PARTE TEHNICA (2 exemplare):
- PARTE SCRISA: memoriu tehnic și regulament local de urbanism aferent PUZ-ului
- PARTE DESENATĂ (cel puțin):
- plan de încadrare în zonă
- plan de situatie existent
- planșa de reglementari urbanistice - zonificare
- planșa de proprietate asupra terenurilor
- posibilitati de mobilare

PARTE NONTEHNICĂ
 (2 exemplare):
- PARTE SCRISĂ: un scurt memoriu de prezentare
- PARTE DESENATĂ: volumetrii, perspective, axonometrii, schițe logice, scheme funcționale, machete.

În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data stabilirii datelor necesare a fi înscrise pe panoul model Anexa 2 se va prezenta dovada afișării panoului model Anexa 2 cu datele puse la dispoziție de către Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană.
 
Proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile P.U.Z. sau asociațiile legal constituite pot face solicitări în scris (Cerere Dezbatere Publica - Cod FO47-12_ver. 2), înregistrate la Serviciul Centrul de Consiliere Cetățeni (Camera 12), în vederea organizării unei dezbateri publice.

NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIȘEELE 5, 6 , 7 SAU 15 - CAMERA 12.


Cererea nu se supune aprobării tacite.

Pentru emiterea AVIZULUI ARHITECTULUI SEF (C.T.A.T.U.) pentru PUZ
 
2 exemplare identice, pagini numerotate
 
1. Cererea tip (Cod FO 47 – 11, ver. 2 Cerere pentru emiterea AVIZULUI ARHITECTULUI SEF (CTATU) pentru PUZ/PUD);
2. Chitanță achitare taxă pentru emiterea Avizului Arhitectului Sef pentru PUZ ;
3. CD 
cu planșe si memoriu în format PDF
4. Certificat de Urbanism (prin care i-a fost solicitat Avizul de oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut însoțit de plan încadrare 1:5000 si plan situație existenta 1:500 eliberate de Primăria municipiului Timișoara);
5. Copie Aviz de Oportunitate favorabil
6. Copie Plan de actiune, conform HCL nr. 44/2016
7. Copie Raport informare si consultare a publicului, intocmit de Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană
8. Toate avizele necesare, conform legislației în vigoare
9. Documentația conform ghidurilor metodologice:
 
P.U.Z. - Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000:
PIESE DESENATE:
1. Încadrare în zonă
2. Situația existentă
3. Reglementări urbanistice
4. Reglementări edilitare
5. Obiective de utilitate publică
6. Posibilități de mobilare
7. Planșă de drumuri semnată de inginer

PIESE SCRISE

1. Memoriu
2. Regulamentul local de urbanism aferent PUZ
 
NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIȘEELE 5, 6 , 7 SAU 15 - CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

Pentru înaintare în
 PLEN
 
3 exemplare identice, pagini numerotate
 
1. Cerere tip (Cod FO 47 – 13, ver. 2– pentru inaintare in PLEN)
2. Chitanță achitare taxă PUZ/PUD
3. CD cu planșe format digital format PDF si DXF (sau DWG), conform H.C.L. 137/2008 și partea scrisă în format PDF
4. Certificat de Urbanism (prin care i-a fost solicitat Avizul de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut însoțit de plan încadrare 1:5000 si plan situație existenta 1:500 eliberate de Primăria municipiului Timișoara);
5. Copie Aviz de Oportunitate favorabil
6. CopiePlan de actiune, conform HCL nr. 44/2016
7. Copie Raport informare si consultare a publicului, intocmit de Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană
8. Extras CF de dată recentă (maxim 15 zile)
9. Studiu Geotehnic (preliminar)
10. Plan de situatie cu viza OCPI 
11. Toate avizele necesare, conform legislației în vigoare
 
9. Documentația conform ghidurilor metodologice:
P.U.Z.- Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000:
PIESE DESENATE:
1. Încadrare în zonă
2. Situația existentă
3. Reglementări urbanistice
4. Reglementări edilitare
5. Obiective de utilitate publică
6. Posibilități de mobilare

PIESE SCRISE

1. Memoriu
2. Regulamentul local de urbanism aferent PUZ
 
NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIȘEELE 5, 6 , 7 SAU 15 - CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

14. Etapele parcurse de o documentație de Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) până la obținerea unei Hotărâri a Consiliului Local a Municipiului Timișoara (H.C.L.):


 • Emiterea Certificatului de Urbanism pentru PUD;
 • Etapa 1 - etapa pregătitoare PUD, conform HCL 183/2017;
 • Emiterea Avizului ARHITECTULUI SEF pentru PUD;
 • Etapa 2- etapa aprobării PUD (conf. HCL 183/2017INAINTARE  PLEN
 
EXPLICAȚII:

-      C.T.A.T.U. - Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism
-      Hotararea Consiliului Local nr. 183/08.05.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului" 
-      Hotararea Consiliului Local nr. 44/29.07.2016 privind aprobarea Modelului Cadru al Planului de Actiune pentru implementarea investitiilor propuse prin Planul de Urbanism Zonal"
-      Hotararea Consiliului Local 182/08.05.2017 privind aprobarea unei noi proceduri în vederea obținerii Avizului de oportunitate necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal  (P.U.Z.) 
-      Hotărârea Consiliului Local 137/25.03.2008 privind completarea documentațiilor pentru obținerea Autorizației de Construire, Certificatelor de Urbanism ( alipire, dezlipire, ieșire din indiviziune, etc.), Autorizației de Funcționare construcții și a Autorizației de Nefuncționare construcții, cu documente în format digital ce se depun la Primăria Timișoara, Direcția Urbanism și Serviciul Banca de Date Urbană


Etapa 1 – etapa pregătitoare PUD, conf. HCL 183/2017


1. Cerere tip (Cerere pentru demararea Etapei 1– etapa pregătitoare PUD, conform Regulamentului aprobat cu HCL 140/2011, modificat prin HCL 183/2017 – CodFO47-18, ver. 2)
2.
 Anexa 2 (Cod FO 47_22_ver. 2 ) la HCL 183/2017 (model panou) cu datele beneficiarului, pe A4 sau A3 – pentru verificare și completare inspector zonă
3. Chitanță achitare taxă pentru activitățile de informare și consultare a publicului pentru PUD
4. Certificatul de urbanism pentru elaborare PUD
5. DOCUMENTATIA conform Regulamentului aprobat cu HCL 183/2017(2 ex. identice și 1 CD)
- CD – 1 ex. – fișier PDF sau format imagine cu partea tehnică și non-tehnică

I. PARTE TEHNICA (2 exemplare)

PARTE SCRISA: memoriu tehnic
PARTE DESENATĂ (cel puțin):
- plan de încadrare în zonă
- plan de situatie existent
- planșa de reglementari urbanistice
- planșa de obiective de utilitate publică
- posibilitati de mobilare

II. PARTE NONTEHNICĂ (2 exemplare):

PARTE SCRISĂ: un scurt memoriu de prezentare
PARTE DESENATĂ: volumetrii, perspective, axonometrii, schițe logice, scheme funcționale, machete

5. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data stabilirii datelor necesare a fi înscrise pe panoul model Anexa 2 se va prezenta dovada afișării panoului model Anexa 2 cu datele puse la dispoziție de către Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană.

NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIȘEELE 5, 6 , 7 SAU 15 - CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

Pentru emiterea AVIZULUI ARHITECTULUI SEF (C.T.A.T.U.) pentru PUD
 
2 exemplare identice, pagini numerotate
1. Cerere tip  (Cerere pentru emiterea AVIZULUI ARHITECTULUI SEF (C.T.A.T.U.) pentru PUZ/PUD- Cod FO47-11 ver 2)
2. Chitanță achitare taxă 
pentru emiterea ARHITECTULUI SEF (C.T.A.T.U.) pentru PUD;
3. CD 
cu planșe si memoriu în format pdf.
4. Certificat de Urbanism pentru PUD

5. Copie după Raportul informarii si consultării intocmit de Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană
6. Toate avizele/ acordurile necesare, 
conform legislației în vigoare 
7. Documentația conform ghidului metodologic:

P.U.D. - Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000:
PIESE DESENATE:
1. Încadrare în zonă
2. Situația existentă
3. Reglementări urbanistice
4. Reglementări edilitare
5.Obiective de utilitate publică
6. Posibilități de mobilare
7. Planșă de drumuri semnată de inginer
PIESE SCRISE
1. Memoriu
 
NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIȘEELE 5, 6 , 7 SAU 15 - CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

Etapa 2 – etapa aprobării PUD - documentație înaintare în PLEN

 
3 exemplare identice, pagini numerotate 
1 Cerere tip (Cod FO 47 – 13, ver. 2 pentru înaintarea în Plenul CLMT)
2. Chitanță achitare taxă PUD
3. CD cu planșe și partea scrisă format digital pdf și dxf (dwg), conform HCL 137/2008
4. Certificat de Urbanism pentru PUD
5. Extras CF de dată recentă (maxim 15 zile)
6. Studiu Geotehnic (preliminar)
7. Plan de situatie cu viza OCPI 
8. Toate avizele/ acordurile necesare, conform legislației în vigoare
 
9. Documentația conform ghidului metodologic:
P.U.D.- Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000:
PIESE DESENATE:
1. Încadrare în zonă
2. Situația existentă
3. Reglementări urbanistice
4. Reglementări edilitare
5. Obiective de utilitate publică
6. Posibilități de mobilare
PIESE SCRISE
1. Memoriu
 
NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIȘEELE 5, 6 , 7 SAU 15 - CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.