Acte necesare și formulare
| Direcția de Mediu

Actele se vor depune la Primăria Municipiului Timișoara, parter, camera 12, ghișeele 1 și 2.

1.
Acte necesare pentru obținerea Avizului de principiu mediu urban și gestiune deșeuri în vederea obținerii autorizației de construire/desființare:

1. cerere tip;
2. copie CI/certificat de înregistrare ORC;
3. plan de încadrare în zonă cu localizarea amplasamentului – scara 1:5000 – un exemplar;
4. plan de situație existent – scară 1:500 – un exemplar;
5. plan de situație propus – scară 1:500 – 2 exemplare;
6. extras de carte funciară – copie – un exemplar;
7. plan parcelar – copie – un exemplar, după caz (la solicitarea Serviciului Reglementare, Monitorizare, Protecție și Ameliorare Mediu);
8. copie certificat urbanism;
9. planul de eliminare a deșeurilor – 2 exemplare, care va avea următorul conținut:

               a) denumirea și adresa producătorului/generatorului de deșeuri;
               b) locul generării deșeurilor (locația investiției);
               c) tipul și cantitatea deșeurilor ce se vor genera din execuția lucrărilor pentru care se solicită autorizația de construcție/demolare (conform codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE), estimate și exprimate în tone;
              d) descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate - precolectare, colectare, transport, depozitare sau altă formă de eliminare finală;
              e) tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deșeurilor - containere de diverse capacități; în cazul deșeurilor periculoase se va specifica capacitatea recipientelor speciale utilizate;
              f) denumirea și adresa transportatorului deșeurilor și copia contractului încheiat cu acesta, iar  în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menționa tipul și numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;
              g) locul depozitării finale sau a incinerării deșeurilor – se prezintă copia contractului încheiat cu operatorul depozitului sau a incineratorului;
              h) numele, prenumele, nr. de telefon al responsabilului cu gestionarea deșeurilor (responsabil cu gestionarea deșeurilor rezultate din investiție este beneficiarul lucrării, în cazul în care lucrarea se va executa în regie proprie; în cazul în care lucrarea se va executa de către o societate de construcții, responsabil cu gestionarea deșeurilor rezultate din investiție este o persoană din cadrul societății).
              i) data întocmirii planului și semnătura responsabilului cu gestionarea deșeurilor.

10. copie acord/contract încheiat cu un operator economic autorizat pentru colectarea, transportul și depozitarea/incinerarea (dacă e cazul) a deșeurilor rezultate din investiție,în cazul lucrărilor executate în regie proprie

La depunere se achită o taxă de 50 lei.


Notă:

* În cazul persoanelor fizice care efectuează lucrări de reparații și amenajări interioare ale locuințelor, din care le rezultă deșeuri în cantitate de sub 1 mc, nu este necesar acest acord, acestea le pot transporta gratuit la unul din punctele de colectare de pe raza municipiului Timișoara.

** Beneficiarii și/sau executanții lucrărilor nu vor prezenta Planul de eliminare a deșeurilor, pentru următoarele investiții:
-          pentru lucrările deja finalizate – intrare în legalitate;
-          pentru schimbări de destinație fără modificări interioare/exterioare și/sau structurale;
-          pentru branșamente și racorduri la rețelele de utilități;
-          pentru lucrările de construcții cu caracter provizoriu (amplasare firmă/reclamă/copertină/marchize pe fațadă, construcții modulare/chioșcuri care nu au fundații);
-          PUZ/PUD/PUG/Avize de oportunitate.

*** Se va întocmi un raport final la Planul de eliminare a deșeurilor avizat și se va prezenta compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, în termen de 10 zile de la finalizarea investiției, conform art. 9, alin. 6 din HCL nr. 159/2016, privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în municipiul Timișoara. (modelul raportului final este disponibil în format .word și .pdf la secțiunea Acte necesare și formulare/Direcția de Mediu, litera e).

**** Pentru eliberarea avizului în termen de 3 zile lucrătoare se va achita suplimentar o taxă de urgență în valoare de 100 lei.

Documentația se depune și se ridică de la camera 12, ghișeele 1, 2.

Cererea se supune procedurii aprobării tacite.Modele de completare a planurilor de eliminare a deșeurilor:

a) Plan de eliminare a deșeurilor rezultate din lucrări de reparații și amenajări interioare a locuințelor efectuate de către persoane fizice,  din care rezultă deșeuri în cantitate de sub 1 mc
b) Plan de eliminare a deșeurilor  pentru lucrare executată de catre societăți de construcții
c) Plan de eliminare a deșeurilor (în situația în care beneficiarul investiției va încheia contract de execuție lucrări cu o societate de construcții, doar după obținerea autorizației de construire/demolare)
d) Plan de eliminare a deșeurilor  pentru lucrare executată în regie proprie
e) Raport final la planul de eliminare a deșeurilor avizat


Deșeurile
de la lucrările de intervenții, refaceri și construcții edilitar – gospodărești, deșeurile stradale, deșeurile vegetale rezultate din curățarea și întreținerea parcurilor și zonelor verzi, deșeurile din producție, deșeurile periculoase generate din activități medicale, nămolurile de la spălătoriile auto și din curățarea receptorilor pluviali, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligația să prezinte anual, până la data de 15 februarie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, Planul de eliminare a deșeurilor pentru activitățile pe care le desfășoară pe teritoriul municipiului Timișoara.
 
Conținutul Planului de eliminare a deșeurilor
 
Planul de eliminare a deșeurilor de la lucrările de intervenții, refaceri și construcții edilitar – gospodărești, deșeurile vegetale rezultate din curățarea și întreținerea parcurilor și zonelor verzi deșeurilor din producție, deșeurilor periculoase generate din activități medicale, a nămolurilor de la spălătorii auto și din curățarea receptorilor pluviali va avea următorul conținut:
a)    denumirea și adresa producătorului/generatorului de deșeuri;
b)    locul generării deșeurilor  (punct de lucru, etc.);
c)     tipul și cantitatea deșeurilor ce se vor genera (conf. Hotărârii Guvernului nr. 856/2002  privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, Anexa 2 – Lista cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase), estimată și exprimată în tone; în cazul lucrărilor curente pe baza datelor din anul precedent;
d)   descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate – precolectare, colectare, transport, depozitare sau altă formă de eliminare finală.
e)    tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deșeurilor – containere cu capacitatea de 1,1 mc, 4 mc, 7 mc, 10 mc sau de alte capacități; în cazul deșeurilor periculoase generate din activități medicale se va specifica capacitatea recipientelor speciale utilizate;
f)     denumirea și adresa transportatorului deșeurilor și copia contractului încheiat cu acesta, iar în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menționa tipul și numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;
g)    locul depozitării finale sau a incinerării deșeurilor – se prezintă copia contractului încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului;
h)    numele și prenumele responsabilului cu gestionarea deșeurilor din cadrul unității;
i)      data întocmirii planului, numele și prenumele, semnătura și ștampila conducătorului unității.”
 

DOCUMENTAȚIA SE DEPUNE ȘI SE RIDICĂ DE LA CAMERA 12, GHIȘEELE 1, 2

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE


2. Solicitare corecții/defrișare arbori:

 

 • cerere scrisă (însoțită de tabel cu acordul locatarilor și ștampila asociației de proprietari/locatari) și numirea unei persoane de contact, inclusiv numărul de telefon
CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

3 .Solicitare material dendro-floricol:
 • cerere scrisă și numirea unei persoane de contact, inclusiv numărul de telefon;
CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

4. Solicitări locuri de joacă:
 • Cerere scrisă însoțită de tabel cu acordul locatarilor și ștampila asociației de proprietari /locatari
 • Prezentarea unor documente (extras de carte funciară pentru terenul propus, dezmembrare, etc. după caz)
 • Numirea unei persoane de contact, inclusiv numărul de telefon;
CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

5. Aplicare viză documentații pentru obținere permise spargere – documentație care să cuprindă:
 • cerere (pdf) petent – persoană juridică (executant) – 2 exemplare;
 • plan situație existent (scara 1:500) – 2 exemplare;
 • autorizație de construcție (copie) – 2 exemplare;
 • contract de refacere (după caz).


Documentația se depune la camera 304.

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE


6. Declarație privind înregistrarea animalelor de companie în Registru animalelor de companie:

În conformitate cu art. 7 din Ordinul 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân, proprietarii câinilor au obligația să identifice și să înregistreze animalele în RECS  (registrul de evidență a câinilor cu stăpân), la unitățile medicale veterinare de asistență  înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, deținut de către Colegiul Medicilor Veterinari, precum și universitățile care dețin clinici veterinare universitare. 


7. Acte necesare pentru scutire de impozit privind amplasarea panorilor solare și fotovoltaice la reședința de domiciliu:
 • Cerere de mână;
 • Copie act de identitate ale proprietarilor;
 • Copie Autorizație de construire (dacă este cazul);
 • Extras CF nu mai vechi de 30 de zile;
 • Copii după facturi și chitanțele fiscale.
Pentru mai multe informații vă rugăm consultați Anexa nr.4 din HCL 237/26.05.2015.

Notă:
Consilierii Serviciul Reglementare și Politici Mediu Urban vor întocmi un referat de specialitate care va cuprinde propunerile de acordare/neacordare a facilităților fiscale, documente care vor completa dosarul depus de contribuabilul solicitant și va fi transmis Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara. Contribuabilii beneficiază de această facilitate în cazul în care, la data depunerii dosarului, nu figurează în evidențele fiscale cu rămășițe.

DOCUMENTAȚIA SE DEPUNE LA CAMERA 12, GHIȘEELE 1,2

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE


8. Documentele și Actele necesare pentru Obținerea Acordului pentru Ocuparea Temporară a Domeniului Public:
 
1. Cerere tipizată* (pdf) care să conțină în mod obligatoriu suprafața domeniului public ocupată, perioada de timp pentru care va fi ocupată suprafața, precum și asumarea cerințelor legale privind ocuparea domeniului public, protecția spațiilor verzi, asigurarea curățeniei amplasamentului, trotuarului și a carosabilului, modul de gestionare a deșeurilor/reziduurilor și prevenirea poluării solului și a aerului.

2. Schiță a amplasamentului pe care să fie pozată suprafața ce urmează a fi ocupată.
Pentru ocuparea temporară a domeniului public se achită o taxă zilnică în valoare de 1 leu /mp/zi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.269/2017  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul în curs.

* Taxă pentru ocuparea domeniului public cu schele necesare executării lucrărilor de restaurare și conservare efectuate în condițiile legii, la imobilele clasificate ca monumente istorice în sensul art. 3 din Legea 422/2001, monument istoric, ansamblu și sit – 0,01 lei/mp/zi;

* Taxă pentru ocuparea domeniului public cu schele necesare executării lucrărilor în condițiile Legii 153/2011, privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor cu modificări și completări ulterioare – 0,01 lei/mp/zi;

* Taxă pentru ocuparea domeniului public cu schele necesare executării lucrărilor de intervenție  pentru creșterea performanței energetice în conformitate cu prevederile OUG nr. 18/2009 cu modificări și completări ulterioare, lucrări ce sunt executate pe cheltuiala proprie a proprietarilor clădirilor – 0,01 lei/mp/zi.

NOTĂ: Pentru situațiile cu asterisc prezentate mai sus solicitanții vor depune acte doveditoare în acest sens.


* -  Cererea tip poate fi procurată de la camera 12 – ghișeele 1 și 2 sau descărcată de pe portalul Primăriei Municipiului Timișoara.

Notă: Taxa se poate achita la casieriile Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara sau cu Ordin de plată.

Extras HCL 371/2007

DOCUMENTAȚIA SE DEPUNE LA CAMERA 12, GHIȘEELE 1,2

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

9. Informații privind gestionarea anumitor tipuri de deșeuri pentru persoane fizice și juridice:

PERSOANELE FIZICE pot transporta și preda gratuit, de luni - sâmbătă între orele 8,00 - 20,00 la unul dintre cele 4  puncte de colectare situate pe:
 • Calea Torontalului nr. 94;
 • Aleea Avram Imbroane nr. 70;
 • Calea Moșniței nr. 2;
 • str. Energiei nr. 3
următoarele deșeuri:
 • deșeuri din echipamente electrice și electronice ( frigidere, radiatoare, aspiratoare, fiare de călcat, calculatoare, etc.)
 • resturi de materiale rezultate din reparații și amenajări interioare în cantități până la 1 mc. Menționăm că pentru deșeurile din construcții și demolări în cantități mai mari de 1 mc, se poate închiria un container special de la operatorul de servicii publice de salubrizare SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA,
 • deșeuri de sticlă.

PERSOANELE JURIDICE pot închiria un container special de la operatorul de servicii publice de salubrizare  SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA,  pentru deșeurile din construcții și demolări.

Atât persoanele fizice cât și persoanele juridice pot contacta telefonic la numerele: 0256/220.064; 0256/499.490, operatorul de servicii publice de salubrizare SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, solicitând containere cu capacități de 7 mc sau 22 mc, în funcție de cantitatea de deșeuri, dacă

- doresc să își facă curățenie în imobile, incinte, pivnițe, subsoluri, poduri, grădini, curți;
- dețin în gospodărie obiecte care le sunt de prisos;
- reamenajează apartamentul, casa, sediul firmei.