Planuri urbanistice | Planuri urbanistice aprobate | PUG | Conținutul regulamentului aferent PUG


Regulamentul de urbanism se elaborează odată cu planul urbanistic general, explicând aplicarea prevederilor acestuia.
Planul Urbanistic general împreună cu Regulamentul de urbanism aferent devin odată cu aprobarea lor, acte de autoritate ale administrației publice locale, pe baza cărora se eliberează certificatul de urbanism și autorizații de construcție pe teritoriul localității.
Regulamentul se structurează astfel :
 1. Prescripții generale la nivelul localității
 2. Prescripții specifice la nivelul zonelor funcționale
1. Prescripții generale la nivelul localității

Regulamentul aferent Planului Urbanistic General cuprinde următoarele precizări, condiții și măsuri urbanistice privind amenajarea complexă a localității:
 • promovarea lucrărilor, operațiunilor urbanistice care contribuie la organizarea structurii urbane a localității
 • respectarea zonificării teritoriului localității ținând seama de funcțiunile dominante stabilite și a relațiilor între diverse zone funcționale
 • precizarea limitelor intravilanului, reglementarea condițiilor pentru folosirea rațională a teritoriilor
Activitatea de construire în cadrul localității potrivit propunerilor din P.U.G. urmează să se desfășoare după cum urmează:
 • pe terenuri libere
 • prin restructurarea fondului existent deteriorat fizic sau moral
 • prin revizuirea fondului construit existent
 • prin schimbarea destinațiilor
Autorizarea acestor categorii de construcții va respecta prevederile P.U.G. și prescripțiile Regulamentului de Urbanism.
În cazul când Planul Urbanistic General și Regulamentul aferent conțin elemente suficiente care să permită realizarea obiectivului solicitat, certificatul de urbanism și autorizația de construcție se pot elibera pe baza prevederilor P.U.G.
În ipoteza solicitării unor obiective în zone care necesită amenajări speciale, zone protejate, parcelări pentru locuințe, spații verzi, etc, este necesar a se elibera planuri urbanistice zonale sau de detaliu în funcție de complexitatea problemelor.

2. Prescripții specifice zonelor funcționale
Autorizarea realizării construcțiilor se va face numai cu respectarea funcționării zonelor cuprinse în limitele intravilanului prin P.U.G. în următoarele condiții :
 • construcțiile și amenajările cu altă destinație, complementare sau diferite în raport cu funcțiunea dominantă a zonelor respective, nu trebuie să creeze incomodări sau disfuncționalități, asigurându-se măsuri de protecție și integrarea lor în structura localității.
 • se vor interzice realizarea construcțiilor sau a amenajărilor având funcțiuni incompatibile cu zonificarea propusă prin P.U.G.
 • amplasarea construcțiilor față de arterele principale de circulație se va face conform profilelor transversale stabilite, vor fi evidențiate excepțiile de la regulă; reglementări suplimentare privind unele instituții și servicii publice sau alte prescripții prevăzute în scopul armonizării arhitectural-urbanistice cu fondul construit existent.
Se evidențiază reglementările privind :
 • terenurile rezervate rezolvării principalelor intersecții de circulație în condițiile asigurării fluienței și garanției traficului, rezolvării disconfortului circulației pietonale
 • accesele la construcții din rețeaua principală de circulație
 • modul de organizare a spațiilor de parcare garaje
Prescripțiile referitoare la amenajarea și întreținerea spațiului public și a mobilierului urban :
 • realizarea acestora pe baza documentațiilor de specialitate
 • interzicerea amplasării și realizării de mobilier urban (standuri comerciale, chioșcuri, amenajări diverse) care stânjenesc circulația pietonală și afectează estetica localității
  Prescripții privind menținerea și protejarea calității mediului:
 • protejarea centrului sau a altor zone importante cu funcțiuni importante în cadrul localității față de disfuncțiunile produse de circulația auto, prin asigurarea devierii circulației de tranzit și amplasarea periferică a parcajelor
 • completarea necesarului de spații verzi
 • înlăturarea surselor de poluare existente și modernizarea unor obiective industriale amplasate în apropierea zonei de locuit.
În funcție de mărimea și complexitatea localității, teritoriului, se împart în unități teritoriale de referință (U.T.R.) delimitate de străzi existente sau limite cadastrale.
Principalele criterii de împărțire a localității sunt următoarele :
 • funcționarea predominantă a zonelor
 • zone pentru care s-au elaborat sau se vor elabora planuri urbanistice zonale
 • limite fizice existente în teren (străzi importante, limite de proprietate, ape, etc)